آماده خروج هستیم

Jahan e-Sanat - - News -

رویترز-بریتانیا اعالم کرد این کشور آماده است مرحله بعدی مذاکرات برگزیت را آغاز کرده و جزییات روابط آینده مورد نظر خود با اتحادیه اروپا را اعالم کند. تاکنون مذاکرات بریتانیا با بروکسل در مورد برگزیت پیشرفت کمی داشته است. مذاکرهکنندگان اتحادیه اروپا خواستار شفافیت بیشتر از سوی هیات مقابل هستند. بریتانیا متمایل است مذاکرات درباره روابط پسابرگزیت با اروپا را آغاز کند اما بروکسل اصرار دارد که در درجه اول قراردادهایی جداگانه در این باره تنظیم شود. یک منبع در هیات برگزیت بریتانیا اعالم کرد: ما ش//فافیت کاملی درباره مس//ایلی در مورد خروج و آینده روابطمان با اتحادیه اروپا داریم. مذاکرات با این اتحادیه باید بر پایه این دیدگاه انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.