آغاز تور آفریقایی سیسی

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- رییسجمهور مصر امروز سفر دورهای چهار روزه خود را به چهارکشورآفریقاییآغازمیکند.سخنگویرسمیریاستجمهوریمصر اعالم کرد عبدالفتاح سیسی طی سفر دورهای خود به کشورهای آفریقایی از جمله تانزانیا، روآندا، گابن و چاد به بررسی راههای تقویت همکاری دوجانبه و چگونگی مقابله با چالشهای مشترکی که قاره آفریقا نیز با آن روبهرو است، خواهد پرداخت. رییسجمهور مصر طی این سفر به بررسی تحوالت مسایل منطقهای مهم و مشترک به ویژه حفظ امنیت و صلح در این قاره خواهد پرداخت. یوسف عالء تاکید کرد که سفر دورهای رییسجمهور مصر به چهار کشور آفریقایی همچنین با هدف افزایش ارتباطات و هماهنگی میان مصر و کشورهای آفریقایی دوست و نیز همکاری با این کشورها در زمینههای اقتصادی و تجاری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.