توافق ترامپ و ماکرون برای تداوم همکاری علیهکرهشمالی

Jahan e-Sanat - - News -

رویترز- کاخ سفید در بیانیهای اعالم کرد، روسایجمهور آمریکا و فرانسه در تماسی تلفنی توافق کردند تا برای حل بحران در شبه جزیره کره همکاری کنند.

در بیانیه کاخ سفید آمده است: دونالد ترامپ و امانوئل ماکرون درباره لزوم رویارویی با شرایط به شدت خطرناک و رو به افزایش مرتبط با رفتار بیثباتکنندهوتنشآمیزکرهشمالیبحثورایزنیکردند.دوطرفبرادامه همکاریها برای حل بحران شبه جزیره کره توافق کردند. در روزهای اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا و رژیم کرهشمالی درگیر لفاظیهای جنجالی درباره برنامه تسلیحات هستهای این کشور آسیایی شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.