زنان در روسیه خلبان نظامی میشوند

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا- آموزش دوره خلبانی نظامی برای متقاضیان زن در روسیه به اجرا درآمد.

وزیر دفاع روسیه گفت: تعداد زیادی از دختران ما خواهان حضور در ارتش به عنوان خلبان نظامی هستند، صدها نامه درخواست دریافت کردیم و برای همین تصمیم گرفتیم امسال برای نخستین بار آموزشگاه هوایی نظامی کراس//نو دار را برای پذیرش دختران خلبان در نظر بگیریم. وی افزود: تاکنون 15 نفر متقاضی پذیرفته شدهاند و اول اکتبر دوره آموزشی آنان آغاز میشود. وزیر دفاع روسیه اعالم کرد، درخواستهای پیوستن به دورههای خلبانی نظامی زنان بسیار زیاد است و نیروی هوافضای روسیه نمیتواند به تمامی آنان پاسخ دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.