پایانسومینتمریننظامیمشترکقطروانگلیس

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا- در پی محاصره قطر توسط کش//ورهای عربی، این کشور رزمایشهای نظامی مش//ترک متعددی را با تعدادی از کشورها برگزار کرده است. در این راستا دوحه به سومین تمرین نظامی مشترک خود با انگلیس پایان داد.

وزارت دفاع قطر اعالم کرد س//ومین تمرین تاکتیکی مشترک میان دانشکده نظامی احمد بن محمد این کشور و نیروهای مسلح انگلیس به نام »تصمیم قاطع «13 پایان یافت. بخش اداره امور فرهنگی وزارت دفاع قطر در بیانیهای تصریح کر، تمرین نظامی در اردوگاه سنی بریدج در ولز بریتانیا برگزار شد و سه هفته به طول انجامید. قطر و انگلیس در عرض یک ماه اخیر سه تمرین نظامی مشترک برگزار کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.