گسترشهمکاریهاینظامیروسیهوآذربایجان

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا- وزیر دفاع آذربایجان از عالقهمندی کشورش برای توسعه همکاریهای نظامی با روسیه خبر داد.

ذاکر حس//ناف گفت: همکاریهای نظامی مش//ترک در بسیاری از جهات از جمله آموزشهای نظامی، فنی و خدمات فنی و مهندسی در حال انجام است. وی افزود: شمار زیادی از افسران آذربایجان در مدارس نظامی روسیه مشغول فراگیری علوم نظامی هستند. این مقام آذربایجانی با اشاره به عالقهمندی کشورش به گسترش همکاریهای نظامی با روسیه تاکید کرد، رزمایش اخیر دو کش//ور در آبهای دریای خزر نمونهای از همکاریهای دوجانبه در زمینههای نظامی و فنی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.