رشد72 درصدياشتغالازكانالفرابورس

Jahan e-Sanat - - News - هشدار

بر اس//اس بررسيهاي صورت گرفته در ميان ش//ركتهاي پذيرش ش//ده در بازارهاياولودومفرابورس،بيشترينرشد اشتغال به ترتيب در صنايع »حملونقل، انبارداري و ارتباطات«، »استخراج زغال س//نگ« و »محصوالت شيميايي« رقم خورده و با گذشت دو سال از عرضه اوليه س//هام و ورود نقدينگي به شركت عالوه بر رش//د ظرفيت توليدي، تعداد پرسنل شركتهاي پذيرفتهشده هم در بازار اول و دوم از تعداد 50 هزار و 179 نفر به 63 هزار و 602 نفر افزايش يافته است. امير هاموني، مديرعامل فرابورس در گفتوگو با ايسنا ضمن اش//اره به اينكه دو مقوله اصلي در اقتصاد كشور يعني توليد ملي و اشتغال، همواره از جايگاه ويژهاي در ادبيات اقتصادي برخ//وردار بوده و لزوم توجه به زيرساختهاي رشد و توسعه توليد ملي و اشتغال، خواه در انتخاب شعارهاي سال و خواه در سياستهاي اقتصاد مقاومتي نمود زيادي پيدا كرده است، اظهار كرد: از يكسوافزايشتوليدمنجربهاشتغالزاييو درنتيجهبهبودسطحمعيشتآحادمردم ميشودوازسويديگرباكاهشوابستگي به واردات به رشد سرمايهگذاري داخلي و ارتقاي فعاليت بخش خصوصي، افزايش سطح بهرهوري س//ازماني و كارآفريني، تحققعدالتاجتماعي،بهبودشاخصهاي توسعه اجتماعي و در پي آن افزايش توان اقتصاديجامعهميانجامد.ويبزرگترين صنايع از نظر تعداد پرسنل در بازارهاي اول و دوم فرابورس را صنايع »فلزات اساسي«، »محصوالت شيميايي« و »فرآوردههاي نفتي، كك و سوخت هستهاي« به ترتيب ب//ا 19 ه//زار و ‪6 ،391‬ ه//زار و 460 و چه//ارهزارو848 نفرنيرويش//اغلبه كار عن//وان كرد. به گفت//ه امير هاموني مطابق بررسيهاي صورت گرفته در ميان شركتهاي پذيرشش//ده در بازار اول و دومفرابورسبرخيشركتهانظيرتوسعه خدماتبندريودرياييسينا،پتروشيمي خراسانوتوكاريلبهترتيببيشترينرشد راازلحاظجذبنيرويانسانيوكارآفريني در بازه زماني دو س//ال بعد از عرضه اوليه سهامداشتهوتوانستهاندباتخصيصبهينه منابعماليحاصلازعرضههاياوليهسهام در توليد ملي، عالوه بر رشد ظرفيتهاي توليدي و خدماتي خود بيشترين رشد را از لحاظ جذب نيروي انساني و كارآفريني داشتهباشند.

بس/تريمناس/ببرايتامين مالي

ويبااشارهبهاينكهفرابورسدرراستاي تحققسياستهاياقتصادمقاومتي،توليد و اش//تغال ملي و حماي//ت از بنگاههاي اقتص//ادي كوچك و متوس//ط از طريق تاسيس بازار SME توانسته است بستري مناس//ب براي تامين مالي بس//ياري از ش//ركتها را فراهم سازد، اين موضوع را زمينهس//از رشد 27 درصدي اشتغال در ميان ش//ركتهاي پذيرش شده در بازار فرابورس عنوان كرد. به گفته هاموني اين موضوع بيانگر آن است كه فرابورس طي هشت سال فعاليت خود توانسته است با تس//هيل و تسريع ورود شركتها به بازار س//رمايه و فراهم كردن بستري مناسب براي تامين مالي آنها موفقيت چشمگير و محسوسي در زمينه رشد توليد و اشتغال ملي داشته باشد. هاموني با تاكيد بر اينكه ورود به بازار فرابورس و به طور كلي بازار سرمايه به شركتهاي بالغ و جديد امكان تامينماليدادهوكمكميكندشركتها از منابع مالي به دست آمده براي پوشش هزينههاي عملياتي روزانه و توسعه مالي خود استفاده كنند، گفت: ورود به اين بازار همچنينموجبكارآفريني،رشداقتصادي و نوآوريهاي فناورانه در بنگاههاي اقتصاد خواهدشد.همچنينمديرعاملفرابورس ابرازاميدواريكردكهبازارسرمايهباهدايت جريان نقدينگي و سرمايههاي عمومي به سمت توليد عالوه بر تقويت توان توليد داخلي ميتواند زمينهساز رشد اشتغال و درنهايتموجباترشد،توسعهوشفافيت اقتصادمليباشد.

توسعهتجاريسازيداراييهاي فكري

از سويي ديگر، مديرعامل فرابورس با اشاره به جزييات حمايتهاي بازار سرمايه ازسرمايهگذاريهايجسورانهگفت:توسعه تجاريسازي داراييهاي فكري در دستور كار قرار گرفت. امير هاموني در اين زمينه با اش//اره به تامين مالي به عنوان يكي از برنامههاياصليوزيرپيشنهادياقتصاددر دولتدوازدهمبهمهرگفت:سرمايهگذاري جسورانه،منبعبسيارمهميبرايراهاندازي كسبوكارهاي نوپا و شركتهاي كوچك با پتانسيل رشد بلندمدت است كه توان دسترسي به منابع تامين مالي رايج مانند بان//ك را ندارند. مديرعام//ل فرابورس با اش//اره به اينكه اين منابع ريسك زياد و بهتبع آن بازدهي مورد انتظار بااليي براي س//رمايهگذار به دنبال دارد، در خصوص اقدام//ات فرابورس در راس//تاي تقويت سرمايهگذاريجسورانهافزود:درسالهاي اخير، عالوه بر برنامهها و اقداماتي كه در دولت به منظور توسعه اقتصاد دانشبنيان انجام شده، چندين برنامه توسعهاي نيز در فرابورس براي حركت در اين مسير آغاز شده كه يكي از مهمترين آنها رونمايي از صندوقهاي سرمايهگذاري جسورانه در ديماه سال گذشته است. وي هدف از اين اقدام را گسترش كارآفريني و بهكارگيري ايدهه//اي جوان و خالق در كش//ور و در نتيجه تامين مالي اقتصاد دانشبنيان و افزايش نقش موثر آن در رشد اقتصادي كش//ور عنوان و تصريح كرد: اهميت اين صندوقها از آنجا نمايان ميشود كه اتكا بر وام بانكي براي تامين مالي راهاندازي يا رشدوتوسعهشركت،ممكناستمسايل ومشكالتبيشماريرابهوجودآوردكهاز آشكارترين آنها ميتوان به تحميل عارضه كوتاهمدتگرايي اشاره كرد.

مز ا ي/ا ي صند و ق ه/ا ي سرمايهگذاري جسورانه

مديرعام//ل فرابورس در توضيح اين عارضه و ل//زوم بهرهگي//ري از ظرفيت صندوقهاي جس//ورانه در بازار سرمايه گفت: س//رمايه به دست آمده از بدهي، سرمايه متعهد و شكيبايي نيست، ضمن آنك//ه اين ام//كان براي وام وج//ود دارد ك//ه در برابر داراييهاي كس//بوكار يا داراييهاي مالك تضمين شود بنابراين م//دل مش//اركت از طري//ق س//اختار حقوقي ش//فاف و نظارتپذير صندوق س//رمايهگذاري جس//ورانه كه شرايط، مسووليتها و تعهدات سرمايهگذاران و مديران در اساس//نامه و اميدنامه آن به خوبي تشريح شده است، شيوه مناسبي براي تامين مالي و راهبري شركتهاي دانشبنيان خواهد بود. هاموني در بخش ديگري از سخنان خود به مزاياي مترتب بر صندوقهاي سرمايهگذاري جسورانه و نق//ش اين صندوقها در اقتصاد و بازار س//رمايه اش//اره و تصريح كرد: مواردي همچون توسعه تجاريسازي داراييهاي فكري، بهبود تامين مالي استارتآپها و شركتهاي دانشبنيان در بازار سرمايه، بهبود س//اختار مديري//ت و حاكميت شركتي اين بنگاهها ذيل مديريت نهاد س//رمايهگذاري جسورانه، هدايت منابع مالي خصوصي و عمومي به اين ساختارها و افزايش ارزشاف//زوده توليد داخلي از طريق حماي//ت از صنايع دانشبنيان از جمله مزاياي ايجاد و بهبود زمينه فعاليت صندوقهاي سرمايهگذاري جسورانه از طريق بازار سرمايه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.