200 ميليون تومان جريمه متخلفان بورسي

Jahan e-Sanat - - News -

سازمانبورسبرايمحكوميتهاي انضباط//ي عمل//ي و موث//ر فع//االن، مجازاتهاي تبعي جديدي وضع كرده كهشاملاخطاركتبيتاسلبصالحيت دائم و لغو مجوز و همچنين دو تا 24 ماه محكومي//ت با جريمه 15 تا 200 ميليون توماني است. به گزارش سنا، س//ازمان بورس در راستاي نظارت بر سوابق تخلفاتي اشخاص تحت نظارت و فع//االن ب//ازار س//رمايه و نيز اعمال محروميتهايتبعي،مقرراتيراتصويب كرده كه ب//راي مديران كارگزاريها و ش//ركتهاي فعال بازار حائز اهميت اس//ت. اين مجازاتهاي تبعي شامل اخطار كتبي تا س//لب صالحيت دائم و لغ//و مجوز و همچنين دو تا 24 ماه محكوميتباجريمه51 تا002 ميليون توماني اس//ت. همچنين روز گذشته در اطالعي//ه ديگري از اداره نظارت بر نهادهاي مالي مصوبات دستورالعمل تاس//يس و فعاليت گروه خدمات بازار سرمايهمنتشرشد.براساسايناطالعيه و در راستاي اجراي اين دستورالعمل، تاس//يس و فعاليت گروه خدمات بازار سرمايه، سرمايهگذاري نهادهاي مالي به استثنا شركتهاي سرمايهگذاري، هلدينگ و صندوقهاي سرمايهگذاري در سهام ساير نهادهاي مالي صرفا به منظور تامين س//هام وثيقه مديران و حداكثر تا ميزان 50 هزار سهم مجاز است.همچنينمتقاضيانتاسيسنهاد مالي يادشده ميتوانند تقاضاي خود را از طريق تكميل فرمهاي مربوطه كه در پايگاه اطالعرساني سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس: SEO.IR بخش نهادهايماليتحتنظارت/شركتهاي مادر )هلدينگ( موجود است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.