انتخاب ربيعی چشمپوشی از خطاهای گذشته

Jahan e-Sanat - - News -

فردا وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم به مجلس ميروند تا ب//ا ارائه برنامههاي خود به مجلس//يان راي اعتم//اد آنها را به دس//ت آورند. يك//ي از اين وزرا علي ربيعي؛ وزير پيش//نهادي كار اس//ت ك//ه در دوران چهار س//اله تصديگرياش بر اين وزارتخانه در دولت يازده//م كارنامه قابل قبولي ارائه نداده اس//ت اما به همراه ساير وزراي پيش//نهادي درص//دد جلب نظر مجلسيان است. او همواره مورد انتقاد كارشناسان قرار گرفته است تاجايي كه يكي از فعاالن كارگري در اين خص//وص ميگويد انتخاب ربيعي تكرار گذشته است. به اعتقاد كارشناسان ربيعي نميتواند سكان وزارتخانه را به درستي هدايت كند همانطور كه در دوره چهار س//اله وزارت در دول//ت قبل نيز عملكرد مناسبي نداشت. گزينهايناكارآمد به گفته حاجاس//ماعيلي، فعال كارگري برخ//ي در دفاع از ربيعي ميگويند كه روحاني گزينه ديگري را براي جايگزيني ايشان ندارد. البته بحث بر اين نيس//ت كه ربيعي تنها گزينه روحاني است يا نه اما كارنامه ايش//ان در وزارت كار و در ح//وزه تعاون و روابط كار مثبت نيست، در واقع ربيعي در چهار س//ال گذشته فعالي//ت خاص و قابل دفاعي انجام نداده است.

حاجاسماعيلي به »جهانصنعت« گفت: به طوري كه آمار نرخ بيكاري كش//ور در دولت يازده//م و در زمان تصديگ//ري ربيعي افزاي//ش پيدا كرد. روزي كه ربيع//ي به وزارتخانه رفت تع//داد بي//كاران دو ميليون و 500 هزار نفر بود ولي اكنون به سه ميليون و 500 هزار نفر رسيده است. تعداد بي//كاران در ح//وزه جوانان و فارغالتحصيالن نيز به شدت افزايش پيدا كرده است. در چهار سال گذشته زنان از جمله جديترين كارزيان در كشوربودندكهبرايرفعاينمشكالت هيچ برنامهاي در چهار سال گذشته ارائه نشده است.

وي ادامه داد: در حوزه تعاون نيز نزديك ب//ه 110 هزار تعاوني فعال وجود داش//ت كه اين تعداد اكنون به 75 هزار تعاوني رس//يده اس//ت همچنين برخ//ي از آنها نيمهفعال شدهاند.

عملك/رد دولته/اي قب/ل دستاويزي براي نجات

اين فع//ال كارگري ب//ا تاكيد بر اينك//ه تنظيم روابط كار در ش//اخه مسووليتهاي وزير كار است، گفت: نميگوييم وزير كار مسوول اشتغال اس//ت بلكه وزير كار مسوول تنظيم روابط كار اس//ت. تنظي//م روابط كار اصول و مباني دارد كه ربيعي اصال به آن عمل نكرده است. بنابراين بحث بر اين است كه مسووليت هماهنگي، پيگيري و رصد مش//كالت حوزه كار برعهده وزارت كار اس//ت و ربيعي به آنها عمل نكرد.

حاجاس//ماعيلي با بي//ان اينكه مشكالت به ارث برده از دولت نهم و دهم نميتواند توجيه مناسبي براي عملكرد ربيعي باش//د، گفت: بعد از اج//راي قانون هدفمن//دي يارانهها و اعمال تحريمها در كش//ور شاهد مشكالت زيادي بوديم كه ارتباطي با دولت يازدهم ندارد اين مشكالت به ربيعي نيز ارتباط ندارد. درست است دولت يازدهم در شرايطي شروع شد كه انبوهي از مشكالت بهجا مانده و ح//ادث ش//ده به دلي//ل عملكرد دول//ت نهم و دهم در حوزه اقتصاد ش//كل گرفت و دولت يازدهم را با مشكالت بسيار روبهرو كرد اما اين انتظار وجود داشت كه ربيعي بتواند با اتخاذ تدابير مناسب و برنامهريزي، برخي از مشكالت را برطرف كند و رش//د بيكاري و نابساماني در حوزه كار را متوق//ف كند ام//ا هيچكدام انجام نشد. ناديدهگرفتنبخشرفاه وي افزود: اخباري كه از عملكرد ربيعي ش//نيده ميش//د نيز گوياي حضور ويدر ح//وزه رفاه، يارانهها و بيمهها بود درحالي كه بايد به بخش تعاون و كار ميپرداخت اما مدام در در بهزيستي و شيرخوارگاهها رفت و آمد داشت يا اينكه بحث يارانهها را مطرح ميكرد.

اين فعال كارگري در بخش تعاون و رفاه اجتماعي به وزير آينده توصيه كرد: به اعتقاد من حوزه رفاه و تامين اجتماع//ي بايد يك وزارتخانه مجزا داشته باش//د زيرا مشكالت كشور اكنون به ش//دت در حوزه حمايت از قش//ر ضعيف جامعه رشد داشته اس//ت. ما حاشيهنش//ينان بسياري داري//م. وي ادام//ه داد: همچني//ن نزديك به 40 ميليون نفر از جمعيت كشور ما مشمول قانون كار هستند ك//ه از اي//ن تع//داد 75 درصد آنها حداقل حقوق را دريافت ميكنند. اين افراد نيازمند حمايت هستند به طوري كه ميتوان گفت حمايت و ساماندهي از دهكهاي پايين جامعه كه در بحث يارانه نيز مطرح اس//ت يك موضوع بسيار جدي است.

به گفته حاجاسماعيلي، نزديك ب//ه 20 ميليون نفر زي//ر خط فقر در كشور وجود دارد بنابراين ايجاد وزارتخانهاي با عنوان رفاه و تامين اجتماعي به شدت ضروري است. در بحث صندوقه//ا نيز اكنون بحران و نگران//ي بس//يار وج//ود دارد كه صن//دوق تامين اجتماعي نيز يكي از مهمترين آنهاست. ميتوان گفت باقي صندوقها از نظر تامين مالي وضعيتي به مراتب نامناس//بتر از صندوق تامين اجتماعي دارند.

ربيعي باع/ث افزايش بيكاري شد

وي همچنين از انتظارات برآورد نشده در بخش اشتغال انتقاد كرد و گف//ت: در حوزه اش//تغال نيز اگر قصد توس//عه و ايجاد ش//غل داريم بايد در ابت//دا برنامه الزم را تدوين كنيم. در حوزه اش//تغال دولتي كه مورد انتظار جامعه است محدوديت بس//ياري وجود دارد. امسال رييس سازمان امور استخدام اعالم كرد كه در مجم//وع فقط ميتوان براي 11 هزار نفر اشتغال دولتي پيشبيني كرد درحالي كه شش ميليون بيكار در جامعه وجود دارد. بنابراين بايد در تقويت و توسعه بخشخصوصي به دنبال ايجاد اشتغال براي جامعه بيكاري باشيم كه روز به روز بر تعداد آن اضافه ميشود.

حاجاس//ماعيلي اف//زود: اين در حالي اس//ت كه هي//چ گاه از زبان ربيعي براي بسترس//ازي و توسعه بخشخصوصي س//خن گفته نشد. ايش//ان در هرحال از جمله وزرايي اس//ت كه در ح//وزه اقتصاد مطرح است اما با وجود مشكالت عديدهاي كه در بازار كار دارد اين انتظار وجود داشت كه ربيعي بتواند برنامهاي را تدوين و ارائه كند كه در ايجاد انگيزه تاثيرگذار باشد و در مشاركت مردم در حوزه اقتصاد اثرگذاري داش//ته باشد. بهتر بود ربيعي يك برنامه فني و تخصصي را ارائه ميكرد.

حاجاسماعيلي از حضور ربيعي در وزارت كار، تع//اون و رفاه اجتماعي اظهار نااميدي كرد و افزود: ربيعي پيش از اين كار اجرايي انجام نداده اس//ت و باقي ب//ودن وي در وزارت كار و رفاه اجتماعي يك تسلس//ل و تكرار اتفاقات گذش//ته را بهدنبال خواهد داشت زيرا ميزان توانايي وي همين حد است.

وي خاطرنش//ان ك//رد: س//كان هدايت وزارت كار و رفاه اجتماعي را شايد به اين دليل به ربيعي دادند كه به جريان خاص سياسي و وابسته به خانه كارگر است و روحاني در هر حال بايد جانب آنها را نگه داشته و وزارتخان//ه را به آنها م//يداد تا در حوزه كار فعاليت كنند اما با وجود مش//اوران و فعاالني كه در اطراف ربيعي بودند از همان ابتدا شكست ربيعي پيشبيني ميش//د. زيرا اين افراد قادر نيستند در حوزه تعاون و كار اقدام مثبتي انجام دهند.

حاجاس//ماعيلي در پايان گفت: بنابراين به نظر ميرسد نمايندگان مجلس نيز با وجود انتقادهاي بسيار جدياي كه به عملكرد ايشان دارد بازهم به باقي ماندن وي در مسند وزارت كار و رفاه اجتماعي راي دهند زيرا بخشي از بدنه مجلس سياسي عمل ميكند و وابسته به جناحهاي سياسي و گروههايي هستند كه از دول//ت حمايت كردن//د در نهايت ايشان با راي ضعيف از مجلس راي ميگي//رد اما ابقاي ايش//ان به نفع كش//ور و حوزه كار نيس//ت و بعيد ميدانم ربيعي بتواند در چهار سال آينده كار مثبتي را انجام دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.