سايت ثبت سفارش بسته شد

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

گروه صنعت- س//ايت ثبت س//فارش واردات خودرو تا اطالع ثانوي بس//ته شد. معاون وزير صنعت از بس//ته ماندن سايت ثبت سفارش واردات خودرو تا اطالع ثانوي خبر داد. مصطفي خس//روتاج در حالي از بس//ته شدن اين س//ايت تا زمان تصويب طرح س//اماندهي واردات خودرو در دولت خب//ر داد كه انجمن واردكنندگان خودرو اين اقدام را غيرقانوني خواند و اعالم كرد ك//ه به خاطر اين مس//اله و خس//ارتي كه به واردكنندگان خودرو وارد خواهد ش//د شكايت خواهند كرد.

روز گذشته معاون وزير صنعت در مورد بس//ته بودن س//ايت ثبت سفارش خودرو اظهار داشت: ثبت سفارش واردات خودرو تا زمان تصويب طرح تصويب س//اماندهي واردات خودرو در دولت باز نخواهد شد.

بخش/نامه دردولت تصويب شود اجازه واردات ميدهيم

خس//روتاج با بيان اينكه مش//كل ثبت س//فارش واردات خ//ودرو ربطي به انتقال دادهه//ا و به روزس//اني س//ايت آن ندارد، اف//زود: از آنج//ا ك//ه ميخواس//تيم طبق دس//تورالعمل جدي//د واردات خ//ودرو و شفافيت واردات حركت كنيم جلوي ثبت سفارش را گرفتيم و هر زمان آن بخشنامه در دولت تصويب شد اجازه واردات خودرو را خواهيم داد.

وي تاكيد كرد: در دستورالعمل جديد بحث نمايندگي رسمي شركتها، استفاده از ظرفي//ت توليد داخل، مش//خص بودن واردكنن//دگان خ//ودرو و تعهدات//ي ك//ه واردكنن//دگان خودرو باي//د انجام دهند، قيد شده است.

مع//اون وزي//ر صنعت اضافه ك//رد: ثبت س//فارش خودرو براي خودروهاي سيبييو بسته است و مابقي مجموعههاي مونتاژكننده ميتوانند قطعات خودرويي را وارد كنند. اين درحالي اس//ت ك//ه رييس انجمن واردكنن//دگان خ//ودرو در واكنش به اين اقدام دولت با بيان اينكه بستهشدن سايت ثبت سفارش خودرو غيرقانوني است، گفت: خسارت واردكنندگان در بستهشدن سايت ثبت س//فارش خودرو را بهصورت قانوني پيگيري قضايي خواهيم كرد.

فرهاد احتشامزاده در گفتوگو با تسنيم در رابطه با بسته شدن سايت ثبت سفارش خودرو كه از س//وي خسروتاج اعالم شده است، اظهار داشت: بسته شدن سايت ثبت س//فارش خودرو غيرقانوني است و ما اين موضوع را پيگيري قضايي خواهيم كرد.

انجم/ن واردكنن/دگان خ/ودرو: شكايت ميكنيم

رييس انجم//ن واردكنندگان خودرو با بيان اينكه خسارت واردكنندگان در بسته ش//دن سايت ثبت س//فارش را در مراجع قضاي//ي حتما بررس//ي ميكني//م، گفت: براس//اس ماده «5» قان//ون بهبود فضاي كس//بوكار كه انتهاي س//ال گذشته نيز تاكيداتي از سوي معاون اول رييسجمهور در اجرايي شدن آن مطرح شد، دستگاهها بايد حتم//ا در تدوين دس//تورالعملها و آييننامهها نظر تش//كلهاي تخصصي را جويا ش//وند. با توجه ب//ه اين موضوع بايد بگويم وزارت صنع//ت اصال در ممنوعيت ثبت س//فارش خودرو با فعاالن اين حوزه مشورتي نكرده است.

وي تصريح كرد: اقدام وزارت صنعت در بسته شدن سايت ثبت سفارش خودجوش و بدون رعايت قوانين بوده است.

براس//اس طرحي كه از س//وي وزارت صنع//ت آماده و به دولت ارس//ال ش//ده است، واردات خودرو منوط به استفاده 50 درصدي از ارز صادركنندگان است.

براس//اس مصوب//ه وزارت صنع//ت كه از ماههاي پاياني س//ال گذش//ته اجرايي ش//د فقط واردكنندگان رسمي كه مجوز فعاليت خود را از ش//ركت م//ادر دريافت كردهان//د ام//كان واردات و حت//ي فروش خودروهاي وارداتي را خواهند داشت. اما هنوز نمايندگيهاي غيرمجاز به كار خود ادامه ميدادند كه اين مساله باعث تصميم دول//ت براي بس//تن موقت س//ايت ثبت سفارش خودرو تا اطالع ثانوي شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.