تصميم جديد شوراي رقابت براي بازار فوالد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-شورايرقابتدردستورالعملي،قيمتورقگرمفوالديرااعالموتاكيد كرد:واحدهايتوليديمكلفنديكهفتهقبلازشروعهرفصلبرنامهعرضهخود را به شوراي رقابت، بورس كاال و وزارت صنعت اعالم كنند.

رضا شيوا، رييس شوراي رقابت در نامهاي به دبير سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل فوالدي شوراي رقابت، قيمت ورق گرم فوالدي را اعالم كرد؛ متن اين نامه به شرح ذيل است: دبيرمحترمسنديكايتوليدكنندگانلولهوپروفيلفوالدي با سالم احتراماعطفبهبررسيموضوعدستورالعملپيشنهاديتنظيمبازارورقگرم فوالدي با ضخامت كمتر از پنج ميليمتر در شوراي رقابت، پس از چندين جلسه بحثوگفتوگوپيرامونموضوعفوق،تصميمجلسه003 شورايرقابتمورخ 1396/05/02 به شرح پيوست ابالغ ميشود.

اين تصميم در جلسه 300 شوراي رقابت مورخ 1396/05/02 اتخاذ شده است و در راي بسيار مهم آن آمده است:

از آنجا كه كليه آمار و اطالعات موجود نشان ميدهد كه بيش از05 درصد ظرفيت توليد اينگونه ورقها و بيش از09 درصد توليد و عرضه آنها در اختيار فوالد مباركه است و وضع02 درصد حقوق گمركي بر واردات آن بر تمركز اين بازار افزوده بهعالوه اين شركت قيمت پايه عرضه بورس را با احتساب اين 20 درصد و ساير هزينههاي واردات تعيين ميكند كه در عمل منجر به بروز درجه تمركز بسيار بااليي در بازار ورقهاي فوالدي با ضخامت پايين شده است، شوراي رقابت به موجب بند «5» ماده «58» قانون اجراي سياستهاي كلي اصل «44» قانون اساسي براي تنظيم اين بازار با اكثريت آرا مقرر مينمايد: دستورالعمل تنظيم بازار ورق گرم فوالد با ضخامت كمتر از پنج ميليمتر ماده »يك«: تعاريف مورد استفاده در اين دستورالعمل عبارتند از: الف- قانون: قانون اجراي سياستهاي كلي اصل «44» قانون اساسي ب- محص//والت گرم فوالدي: ورق گ//رم فوالدي با ضخامت كمتر از پنج ميليمتر

ج- واحدهاي توليدي تاثيرگذار در بازار محصوالت فوالدي كشور: مجتمع فوالد مباركه اصفهان: نورد و لوله اهواز، فوالد گيالن.

ماده»2«:واحدهايتوليدتاثيرگذاردربازارفوالدكشورجهتفروشدرداخل ملزم هستند تمام محصوالت گرم فوالدي خود را با رعايت مقررات مربوطه و اين دستورالعملدربورسعرضهكنند.

تبصره: فروش به صنايع راهبردي )استراتژيك( و نظامي به منظور مصرف در همانمجموعهازشمولايندستورالعملمستثنياست.

ماده :«3» در راستاي اجراي بند «5» ماده «58» قانون، دستورالعمل تنظيم نحوه تعيين قيمت- پايه محصوالت گرم فوالدي در بورس كاال به ش//رح زير تعيينميشود: نرخ ارز سنا)سامانه نظارت ارز( × قيمت جهاني = قيمت پايه تبصره »يك«: قيمت- جهاني محصوالت مورد نظر براساس متوسط قيمت FOB پانزده روز گذشته گزارش شده در منطقه سياياس و درياي سياه مجله متالبولتن)ميانگينايندو(تعيينخواهدشد.

تبصره :«2» براي افزايش قيمت در بورس محدوديتي )س//قف قيمتي( اعمال نميشود.

ماده :«4» شركتهاي تاثيرگذار موظفند حداقل52 درصد از ميزان عرضه هر كاال را در تاالر اصلي بورس كاال عرضه كنند.

تبصره: چنانچه ميزان عرضه محصوالت گ//رم فوالدي واحدهاي توليدي تاثيرگذار به نحوي باش//د كه قيمتهاي كشفش//ده در بورس كاال نسبت به قيمتهاي جهاني با انحراف نامتعارف مواجه گردد، مركز ملي رقابت موظف است با رصد مداوم بازار ميزان عرضه را براي اتخاذ تصميم الزم به شوراي رقابت گزارش كند.

م//اده :«5» واحدهاي توليدي تاثيرگذار موظفند ب//ا رعايت ماده «4» اين دستورالعمل شرايط مشترياني كه با آنها قرارداد بلندمدت )در بازار مچينگ( دارند را به شوراي رقابت گزارش و در پايگاه اطالعرساني خود منتشر كنند. اين شركتها موظفند گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يكبار به شوراي رقابتارسالنمايند.

ماده»6«:واحدهايتوليديتاثيرگذارمكلفنديكهفتهقبلازشروعهرفصل برنامه عرضه هفتگي خود را به شوراي رقابت، بورس كاالي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نموده و از طريق پايگاه اطالعرساني خود به اطالع عموم برسانند. برنامه عرضه بايد به تفكيك كاال اعالم شود. واحدهاي توليدي تاثيرگذار و بورس كاالي ايران مكلفند هر گونه انحراف از عرضه را حداكثر ظرف يك هفته به شوراي رقابت اعالم كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.