به شستا نميروم

Jahan e-Sanat - - News -

وزيرصنعت،معدنوتجارتگفت:رشدمنفي5/01 درصديبخشصنعت در سال 92 با مساعدت همگان و صبر و بردباري صنعتگران و كارآفرينان به بيش از 10 درصد افزايش يافت.

نعم//تزاده ديروز در پايان آخرين جلس//ه هيات دول//ت يازدهم در جمع خبرنگاران افزود: در طول چهار سال گذشته مشكل خاصي وجود نداشته زيرا همواره همكاري و محبت آحاد مردم و مس//ووالن را با خود داشتم اما در آغاز اصالح وضعيت صنعت در شروع بهكار دولت يازدهم با آشفتگيها، ركود فراوان و رشد منفي مواجه بوديم.

وي بيان داشت: در اين روزهاي پاياني حضور در مسووليت وزارت صنعت، معدن و تجارت، توجه آحاد جامعه را به امر توليد داخلي و مصرف كاالي ايراني جلب ميكنم كه مورد تاكيد رهبر معظم انقالب، همه مسووالن و حكم عقل اس//ت.وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بايد توجه كنيم كه ايران كشور ماست و بايد با استفاده از توليدات و محصوالت داخلي به ايجاد اشتغال براي جوانان خود بپردازيم.

وي ابراز اميدواري كرد آحاد مردم و مسووالن با مشاركت يكديگر زمينههاي تبدي//ل ايران به كش//وري صنعتي و مقتدر را در عرص//ه علمي و فني فراهم كنند.

نعمتزاده همچنين در پاسخ به پرسشي درباره اولويتهاي دولت دوازدهم براي حمايت از توليد تصريح كرد: در زمينه صنعت و معدن بايد حمايت منطقي و همهجانبه از توليد داخلي و اشتغال انجام شود.

به گزارش ايرنا، وي ادامه داد: در زمينه تجارت، بايد به صادرات توجهي ويژه داشت و موانع موجود در بخشهاي بينالملل همچنين روابط بانكي و سياسي بايد رفع شود تا تجار و فعاالن اقتصادي بتوانند كار كنند.

اي//ن عضو كابينه دولت يازدهم تاكيد ك//رد: تامين كاالهاي داخلي كه در دولت يازدهم به وفور انجام شده بايد كماكان با كيفيت و رقابتپذيري بيشتر تداوم يابد.

نعمتزاده بر لزوم رسوخ فناوريهاي جديد و نوين در صنعت تاكيد كرد و گفت: بايد تا آنجا كه ممكن است صنايع كشور دانشبنيان شوند.

وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنش//ان كرد: خدمترساني اينجانب در بخ//ش توليد ادامه خواهد يافت زي//را از كودكي در همين بخش فعال بوده و ياد گرفتهام.

نعمتزاده ادامه داد: اينجانب از حدود يكسال پيش از انقالب شكوهمند اسالمي به عنوان يك سرباز كوچك در خدمت ملت بوده و هستم و تا زماني كه جان در بدن دارم به انجام وظيفه و اداي دين خواهم پرداخت.

وي همچنين مطرح بودن بهعنوان مديرعامل شستا را پس از پايان مسووليت در دولت يازدهم تكذيب كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.