تعطيلی5/41 درصدیبنگاههاي شهركهايصنعتي

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس آخرين آمار تا پايان خردادامسال02 درصدبنگاههايداخلشهركهايصنعتيتعطيلهستند.

علي يزداني ادامه داد: تا پايان س//ال 1395 فقط در داخل شهركهاي صنعتي حدود 14/5 درصد بنگاههاي ما به طور كامل تعطيل بودند و هيچ فعاليتي نداشتند.وي اضافه كرد: براساس اصالحي كه بنا به پيشنهاد سازمان صنايع كوچك و با موافقت وزير به همه استانها ابالغ شد، تعدادي از پروانههاي بهرهبرداري و حتي جوازهاي تاسيس را همكاران ما در سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت اس//تانها باطل كردند زيرا اصال فعاليتي نداشتند يا تغيير فعاليت داده بودند.رييس هيات مديره و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران افزود: 64 درصد واحدهاي صنعتي ما در داخل شهركها با ظرفيت بيش از 50 درصد كار ميكنند و 29 درصد باالي 70 درصد در حال فعاليتند. 35 درصد بين 50 تا 70 درصد و حدود 36 درصد هم زير 50 درصد در حال كار هستند.معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 794 شهرك و ناحيه صنعتي فعال و بيش از 960 شهرك و ناحيه مصوب در كل كشور داريم.وي افزود: كاري كه سال گذشته و امسال در حمايت از سرمايهگذاري در داخل شهركهاي نواحي صنعتي كشور انجام داديم، در طول تاريخ شهركهاي صنعتي بيسابقه بود.يزداني اضافه كرد: در 80 درصد شهركها و نواحي صنعتي ما امسال هيچگونه افزايش قيمتي در حق انتفاع يا حق بهرهبرداري نداديم زيرا زمين در داخل شهركها مجاني است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.