اولويت، تامين مالي بخش توليد است

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا-محمدشريعتمداريگفت:توسعهتوليداتداخليباهدفرسيدنبه بازارهاي صادراتي در اولويت وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

محمدشريعتمداري،وزيرپيشنهاديصنعت،معدنوتجارتگفت:دردوره جديد دو هدف اصلي براي بخش توليد را پيگيري خواهم كرد. يكي تامين مالي بخش توليد است. اگر نظام بانكي با بخش توليد همراه شود صنعت كشور ارتقا و توانرقابتبارقبايخارجيراپيداميكند.دوماستفادهازنظراتبخشخصوصي است به گونهاي كه از نظرات آنها در تصميمگيري اقتصاد استفاده كنيم.

وي افزود: بخشخصوصي بايد در كنار دولت قرار گيرد و به معناي واقعي حق راي داشته باشد. در غير اين صورت اقتصاد كشور را نميتوان توسعه داد.

ش//ريعتمداري خاطرنشان كرد: براي اينكه نظام توليد موفق باشد بايد در ايجاد تقاضاي بازار داخلي و خارجي برنامهريزي كنيم. اگر رونق در اين بخش رخ دهد به طور قطع مشكل اشتغال رفع خواهد شد و مهمترين چالش كشور را حل كرديم.وي گفت: به كوچكسازي دولت اعتقاد دارم. زماني كه وزير بازرگاني بودم نيروي كار بخش دولتي را به سمت بخشخصوصي بردم. بنابراين ميگويم كه بخشخصوصي بايد با تمام قوا در عرصه اقتصاد فعال شود. در اين زمينه نيز سعي خواهم كرد واگذاريهاي آينده درست باشد و ديگر بخش صنعت، معدن و تجارت بزرگ ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.