جای خالی معلم

Jahan e-Sanat - - News -

گروهفرهنگ-هفدهمينجشنسينماييتلويزيوني حافظ در اولين سال نبود علي معلم با اجراي مهران مديري برگزار شد.

ش//امگاه ش//نبه 21 مردادماه جشن دنياي تصوير در حالي برگزار ش//د كه هنوز يكسال از درگذش//ت ناگهاني علي معلم، بنيانگذار اين جشن كه هميشه اجراي آن را برعهده داشت، نميگذرد.

امس//ال هفدهمين دوره اين جشن در تاالر وزارت كشور و با حضور جمع زيادي از هنرمندان و مردم همراه بود كه البته در اين دوره مراسم فرش قرمز به س//ياق يكي دو سال قبل برگزار نشد اما عالقهمنداني كه در البي اين تاالر و نيز س//الن اصلي حضور داشتند بازار عكس سلفي ب//ا بازيگران و ي//ادگاري را حس//ابي داغ كرده بودند كه در مواردي هم با نارضايتي هنرمندان همراه بود.

بخش ابتدايي اين مراس//م كه با يك ساعت تاخيرودرساعت12آغازشددردقايقيطوالني به پخش آگهيهاي تبليغاتي اسپانسرهاي جشن اختصاص داشت كه در دو نوبت پشت سر هم تكرار شد.

س//پس با آياتي از قرآن و س//رود جمهوري اس//المي وصيتنامه شهيد حججي خطاب به فرزند و همسرش پخش شد و با خوشامدگويي فرزند كوچك زندهياد علي معلم به همان شيوه پدرش و پخش تصويري از شعرخواني علي معلم مراسم به طور رسمي آغاز شد.

جمشيد مشايخي، محمدرضا گلزار، هومن س//يدي، الناز شاكردوس//ت، مهناز افشار، رضا عطاران، كورش تهامي، نويد محمدزاده، محمود رضوي و بهروز شعيبي از جمله هنرمندان حاضر در اين مراسم بودند.

در اين مراسم پس از اجراي قطعهاي توسط رضا يزداني و ش//عرخواني ش//يال خداداد، اميد معلم در سخناني يادآور شد كه پدرش همواره ميخواس//ته جش//ن حافظ در نب//ود او ادامه داشته باشد.

او سپس هيات داوران اين جشن و همچنين مهران مديري را به عنوان مجري مراسم معرفي كرد.

مديري گفت: كار بسيار سختي امشب به من محول شده كه اين مراسم را به جاي معلم اجرا كنم ولي مطمئن هستم او اينجا هست.

او همچنين خواهش ك//رد كه همه تا آخر جش//ن به خاطر علي معلم بمانند و پس از آن كليپي به ياد اين منتقد و تهيهكننده س//ينما پخش ش//د كه در پي آن مدي//ري از حاضران خواست يك دقيقه سكوت كنند.

اولين بخش اهداي جوايز اين مراسم به جايزه علي معلم اختصاص داش//ت كه آذر معماريان همسر علي معلم در حالي كه لباسي منقش به تصوير علي معلم و نش//ان حافظ بر تن داشت، آن را به اصغر فرهادي اهدا كرد كه در غياب او ساره بيات اين تنديس را گرفت.

فرهادي در كليپي ادامه پيدا كردن مس//ير جش//ن حافظ را كه به همت فرزند و همس//ر اين هنرمند و نيز همكاران او انجام شده است تبريك گفت.

در ادامه، جواد طوسي جايزه يك عمر فعاليت نوشتاري را به شهرام جعفرينژاد اهدا كرد.

يك//ي از بخشه//اي ويژه اين جش//ن به بزرگداش//ت محمدعلي كش//اورز اختصاص داش//ت كه به دليل ش//رايط جسمي، مهران مديري ن//زد او رفت تا با همراهي جمش//يد مش//ايخي هديه اين بازيگر قديمي سينما و تلويزيون را اهدا كند.

كش//اورز در س//خناني با يادي از علي معلم گف//ت: او در مجله خود فقط راجع به س//ينما صحبت نميكرد بلكه درب//اره تئاتر هم حرف ميزد چون اگر ميخواهيم در دنيا س//ينماي خوبي داشته باشيم بايد تئاترهاي خوبي داشته باشيم. اگر تئاتر واقعا تئاتر و ايراني باشد سينماي ما هم سينما خواهد بود.

مشايخي هم پس از اهداي تنديس حافظ به كشاورز گفت، علي )معلم( در قلب ما جا دارد.

مه//ران مديري پ//س از اين بخش به امين حيايي اشاره كرد و گفت: اگر ما سلبريتي هستيم او چهارلبريتي اس//ت و همين طور گلزار كه با وجود اينها و تيپشان من بايد بروم.

بخش بهترين مس//تند با صداي//ي از علي معل//م و حضور داريوش ارجمند همراه بود كه او جاي//زه اين بخش را پس از بيان س//خناني درباره علي معلم به »ديپلماسي شكستناپذير آقاي نادري« ساخته بهتاش صناعيها و مريم مقدم اهدا كرد.

بخش بع//دي براي اهداي جاي//زه بهترين فيلمنامه تلويزيوني و ش//بكه نمايش خانگي با حضور آزيتا حاجيان و كورش تهامي همراه بود كه مديري با كنايه توضيح داد امس//ال جوايز مثل همان مراس//م خارجي برگزار ميش//ود و البته با تفاوتهايي كه س//عي ميكنيم بهتر از آنها هم باشيم.

تنديس اين بخش به سريال »ليسانسهها« نوش//ته س//روش صحت و ايمان صفايي تعلق گرفت.

جايزه ويژه هيات داوران توس//ط امير پوريا، عليرضا رييسيان و حميد نعمتاهلل به محمدرضا گلزار براي فيلم »س//الم بمبئي« و »س//ريال عاشقانه« اهدا شد.

گلزار پس از دريافت جايزه خود گفت: جاي آقاي معلم خيلي خالي است و نميشود تصور كرد كه او در اينجا حاضر نباشد. من اين جايزه را پس از 17 سال به فال نيك ميگيرم و از مردم و طرفدارانم قدرداني ميكنم كه در اين سالها از من پشتيباني كردند.

بخش ديگر به جايزه بهترين بازيگر زن نقش كمدي اختصاص داش//ت كه الهام حميدي و ميالد كيمرام تنديس اين بخش را به س//يما تيرانداز براي سريال »پادري« اهدا كردند.

جايزه بهترين بازيگر مرد نقش كمدي هم توس//ط مرجانه گلچين كه تنها حاضر شدن او روي سن دس//تمايه شوخي خودش و مديري شد، به هوتن شكيبا براي سريال »ليسانسهها« تعلق گرفت.

وي ك//ه صداپيش//گي ديب//ي در مجموعه »كالهقرمزي« را برعهده داشته، از اين سريال ياد و ابراز اميدواري كرد كه اين مجموعه پخش شود و جايزهاش را هم به پدرش تقديم كرد.

در ادام//ه جاي//زه بهترين بازيگ//ر زن درام تلويزيوني توسط هنگامه قاضياني و امين حيايي به ساره بيات براي سريال »عاشقانه« اهدا شد.

جاي//زه ديگر اين بخش هم توس//ط پوران درخشنده و حسام خانزادي به هومن سيدي، ديگر بازيگر »عاشقانه« تعلق گرفت.

در بخش//ي ديگر، مهناز افش//ار با يادآوري اتفاقات و حاش//يههايي كه پس از جشن سال گذشته پيش آمد، گفت: به آنهايي كه آقاي معلم را بردند و آوردند ميگويم كه ناراحت نيستيد االن كه ديگر علي معلم نيست؟!

او به همراه بهاره كيانافش//ار جايزه بهترين كارگردان س//ريال را به منوچه//ر هادي براي ساخت »عاشقانه« اهدا كرد.

در اي//ن جش//ن، تنديس حاف//ظ با حضور مهران غفوريان، يوسف تيموري، رضا داودنژاد و نيكخواه به رضا جودي تهيهكننده »ليسانسهها« تعلق گرفت.

بهترين چه//ره تلويزيوني اين جش//ن هم توسط يكتا ناصر و الدن مستوفي، ابتدا احسان عليخاني براي برنامه »ماه عسل« و سپس توسط س//عيد راد، مهران مديري ب//راي »دورهمي« معرفي شد.

عليخاني پس از دريافت جايزهاش با صداي بلند يكي از تماشاگران روبهرو شد كه ميگفت اشكمان را درآوردي.

وي سپس به ديگر نامزدهاي اين بخش اشاره كرد و گفت كه مهران مديري از من ناراحت است چون نتوانستم در برنامهاش حاضر شوم.

عليخاني افزود: چند روزي است عكسي دست

محمدرضاگلزار:جايآقايمعلم خيلي خالي است و نميشود تصور كرد كه او در اينجا حاضر نباش//د. من اين جايزه را پس از 17 س//ال به فال نيك ميگي//رم و از مردم و طرفدارانم قدرداني ميكنم كه در اين سالها از من پشتيباني كردند

به دست ميشود كه چشمانش مرز شجاعت را از بين ميبرد و به همين دليل هديهام را به خانواده محسن حججي اهدا ميكنم.

سعيد راد نيز در ادامه با اشاره به بازيگران س//تاره و ج//وان س//ينما مقاب//ل محمدعلي كشاورز تعظيم و از بازي نويد محمدزاده هم تجليل كرد.

وي يادآور شد كه 20 سال قبل علي معلم را در جش//نواره كن ديده كه او گفته بود »چرا به ايران نميآيي؟ جايت خالي است.« من آمدم و حاال جاي او خالي است.

راد با تمجيد از ويژگيهاي مهران مديري، او را ديگر چهره برتر تلويزيوني معرفي كرد.

در اين بخش عنوان ش//د كه مهران مديري ركورددار دريافت تنديس حافظ شده است.

مديري هم بيان كرد: اين پنجمين تنديس حافظ من اس//ت و امسال چقدر خوشحالم كه آن را از سعيد راد گرفتم.

بخش ديگر هفدهمين جشن حافظ به اهداي نش//ان عباس كيارستمي اختصاص داشت كه توس//ط همايون ارش//ادي به رضا درميش//يان داده شد.

در ادام//ه، بخ//ش اهداي جواي//ز فيلمهاي سينمايي آغاز ش//د كه ابتدا مديري به حضور كيهان كلهر در مراس//م و موفقيتهاي جهاني اي//ن هنرمند اش//اره و او را به عن//وان برگزيده بخش موس//يقي متن براي فيل//م »النتوري« معرفي كرد.

سپس جايزه بهترين دستاورد هنري توسط ضياءالدي//ن دري به عبداهلل اس//كندري براي طراحي چهرهپردازي سهبعدي فيلم »النتوري« اهدا شد.

اين مراس//م با پخش كليپ//ي از چهرههاي سينمايي و تلويزيوني درگذشته و نيز تصاويري از برگزي//دگان دورههاي قب//ل ادامه پيدا كرد و بعد لوريس چكناواريان، س//االر عقيلي را به عنوان خواننده بهترين ترانه تيتراژ براي سريال »معماي شاه« معرفي كرد.

اين خوانن//ده نيز مانند ديگ//ر برگزيدگان اين مراس//م به نب//ود علي معلم اش//اره و ابراز خوش//حالي ك//رد كه دومين تندي//س خود را دريافت ميكند.

عقيلي در ادامه قطعه »خون غزل« را با يادي از افشين يداللهي اجرا كرد.

او همچنين بخش//ي از قطع//ه »ايران« را با پيانونوازي حرير ش//ريعتزاده به آذر معماريان تقديم كرد.

در ادامه اين مراسم كه به بامداد 22 مردادماه رسيده بود، جوايز دو بخش بهترين فيلمبرداري و تدوين هم اهدا شد.

نس//رين مقانلو و بهنوش بختياري، س//جاد پهلوانزاده را به عنوان تدوينگر فيلم »ماجراي نيمروز« معرفي كردند.

او پس از دريافت جايزهاش خطاب به مهران مدي//ري گفت: »تدوين فيلمتان )س//اعت پنج عصر( خوب نبود.«

همچنين در اين بخش هومن بهمنش جايزه بهترين فيلمب//رداري را براي فيلم »اژدها وارد ميشود« گرفت و به مديري گفت: فيلمبرداري فيلم شما خيلي خوب بود و اميدوارم مخاطبان فيلم شما اين تغيير كارتان را درك كنند.

بخش بعدي به اهداي جايزه بهترين فيلمنامه تعلق داشت كه مديري از محمد سرير و سيروس الوند براي اهداي تنديس دعوت كرد.

سيروس الوند با حضور روي سن به مديري گفت: هميشه در جاي بسته كار ميكردي و فكر نميكردم در بيرون و كوچه و خيابان اين طور خوب فيلم بسازي.

جاي//زه اين بخش ب//ه رضا عط//اران براي »دراكوال« تعلق گرفت كه او در سخناني كوتاه گفت: از هيات داوران تشكر ميكنم چون فكر كنم همين كه فهميدند من سواد نوشتن دارم گفتند جايزه را به او بدهيم.

الوند در ادامه با اشاره به اينكه در كارهايش هرگاه كاري را به زنان سپرده، بهتر انجام شده و ني//ز با بيان اينكه وقتش رس//يده كه خانمها از س//وي حاكمي//ت ب//راي حض//ور در عرصه جدي تلقي ش//وند، نرگس آبي//ار را به عنوان ديگر فيلمنامهنوي//س برتر براي فيلم »نفس« معرفي كرد.

در بخش بهترين بازيگر زن سينما هم فاطمه معتمدآريا بازيگر فيلم »آباجان« برگزيده شد.

در اي//ن بخش الن//از شاكردوس//ت هم به عن//وان ديگ//ر برگزيده براي فيل//م »مبارك« انتخاب شد.

در بخش بهترين بازيگر مرد نيز توسط سامان س//الور و سميرا حس//نپور به سه نفر تنديس حافظ اهدا شد.

ج//واد عزتي بازيگ//ر »ماج//راي نيمروز«، شهاب حسيني بازيگر فيلم »فروشنده« و نويد محم//دزاده بازيگر »النت//وري« در اين بخش معرفي شدند.

محمدزاده با اشاره به دريافت اين جايزه در دو سال پياپي گفت: هيچگاه فكر نميكردم وقتي سال گذش//ته يك مرد جذاب و خوشپوش را ديدم، امسال او ميان ما نباشد.

او افزود: آقاي س//عيد راد قبل از اين جايزه، ش//ما به من جايزه داديد و من فيلمهاي شما را هن//وز ميبين//م چون هنوز كه هنوز اس//ت فيلمهاي »تنگنا« و »كن//دو«ي بهروز وثوقي درس هستند.

او با بيان اينكه سوپراستار فقط فردين بوده است، ادامه داد: من به عنوان كسي كه از تئاتر آمدهام از پرويز فنيزاده و خسرو شكيبايي ياد گرفتم. ناصر خان ملك مطيعي در خيابانهاي تهران قدم ميزند و براي آرتيسيت، قبل و بعد تعري//ف نميكنند. مثل به//روز وثوقي كه تاج سر ماست.

او با اشاره به جايزه درميشيان گفت: افتخار ميكنم كه براي فيلم درميشيان جايزه گرفتم و آن را به تكتك قربانيان اسيدپاش//ي تقديم ميكنم.

در بخ//ش بهتري//ن كارگردان//ي ه//م محمدحس//ين مهدويان براي فيلم »ماجراي نيمروز« برگزيده شد كه مانند شهاب حسيني در مراسم حضور نداشت و جايزه او را محمود رضوي دريافت كرد.

بخ//ش انتهايي اين مراس//م هم به بهترين فيلم اختصاص داش//ت كه اين جايزه با حضور امي//د معلم، فاطمه معتمدآري//ا، كيهان كلهر، پوريا ش//كيبايي، الناز شاكردوس//ت و عبداهلل اسكندري اهدا شد.

مهران مديري پيش از خواندن نام برگزيده اس//م او را لو داد و گفت چون قرار اس//ت چند روز ديگ//ر به اس//پانيا برود جاي//زه را به برنده ميرساند.

سپس معتمدآريا نام اصغر فرهادي و الكساندر مالهگي را به عنوان برگزيدگان بهترين فيلم براي »فروشنده« اعالم كرد.

هفدهمين جشن حافظ پس از گذشت بيش از چهار س//اعت، يك بامداد يكشنبه 22 مرداد به پايان رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.