مستندچيني،پلنگطالييلوكارنورابهخانهبرد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- مستند چيني »خانم فانگ«، فيلمي از سينماي برزيل و نيز ايزابل هوپر از برندگان اين دوره جشنواره فيلم لوكارنو بودند.

وانگ بينگ مستندس//از چيني پنجمين كارگردان چيني است كه در تاريخ هفت دههاي جش//نواره لوكارنو جايزه اصلي جش//نواره يعني پلنگ طال را به خانه برد.

فيلم »خانم فانگ« نيز اولين مستندي است كه جايزه اصلي اين جشنواره را از آن خود كرده است. اين فيلم درباره يك زن 67 ساله چيني در جنوب چين است كه به آلزايمر مبتال شده است.

برندگان قبلي پلنگ طاليي چين شامل هانگكي لي براي »تعطيالت زمس//تاني« در سال 2010 و ژيائولو گائو براي »او« يكسال پيش از آن و نيز ش//ائو وانگ براي »پدر« در س//ال 2000 و يو لو براي »آقاي ژائو« در سال 1998 بودند.

امسال اوليويه آساياس رياست گروه داوري رقابت بينالمللي را برعهده داشت.

در عين حال جايزه گروه ويژه داوري به تيم نويس//ندگي و كارگرداني برزيلي ش//امل جوليان//ا راخاس و ماركو دوترا ب//راي »آداب خوب« درباره دوس//تي بين يك زن ثروتمند و پرس//تارش در سائوپائولو رسيد و پلنگ فستيوال را به خانه برد.

افجياوسانگفيلمسازسرشناسنيزيكپلنگبرايبهترينكارگرداني درامي به سبك نوار با عنوان 9» انگشت« دريافت كرد و ايزابل هوپر بازيگر فرانسوي براي تصوير كردن يك آموزگار در فيلم سرژ بوزون با عنوان »مادام هايد« پلنگ بهترين بازيگر زن را از آن خود كرد.

اليوت كراستهاو نيز جايزه پلنگ بهترين بازيگر مرد را براي اجراي خود در اولين فيلم بلند هلينور پالماسون كارگردان ايسلندي با عنوان »برادران زمستان« برد. اين فيلم برنده جايزه ليبل سينماي اروپا نيز شد.

جايزه فيپرشي نيز به يك فيلم ديگر چيني در بخش رقابت بينالملل با عنوان »چشمان اژدهاي پرنده« رسيد كه اولين فيلم ژو بينگ بود و يك تقدير ويژه نيز از هيات داوري كليسايي برد. داستان اين درام درباره مردي است كه در جستوجوي عشق است.

هفتادمين دوره جشنواره فيلم لوكارنو شنبه شب گذشته 12 آگوست به كار خود خاتمه داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.