156 اثر به جايزه »قلب تهران« راه يافتند

Jahan e-Sanat - - News -

156 اثر در بخشهاي اصلي و ويژه در رش//تههاي عكاس//ي، كارتون، تصويرگري و پوس//تر به نمايشگاه نخس//تين جايزه هنري »قلب تهران« راه يافتند.

هياتانتخابجايزهازبينبيشازدوهزارو002 اثررسيدهازبيشاز009 نفر، 154 اثر از 112 نفر را براي نمايشگاه و رقابت اين جايزه انتخاب كرد.

دربخشاصليبامحوريتمنطقه21 تهرانودرموضوعاتگردشگري، بازار )بافت تاريخي، قطب اقتصادي(، منطقه 12 محور اديان و سنتهاي آييني، منطقه 12 در آيينه تاريخ )به تصوير كش//يدن وقايع و روايتهاي تاريخي قلب تهران( در رش//ته عكاسي، 29 عكس از 26 عكاس، در رشته پوس//تر 15 اثر از 14 نفر، در رش//ته كارتون 30 اثر از 20 كارتونيست و در رشته تصويرگري 33 اثر از 22 تصويرگر به نمايشگاه نخستين جايزه هنري قلب تهران راه يافتند.

در بخش ويژه نخستين جايزه هنري قلب تهران كه با عنوان نامآوران قلب تهران برگزار ميش//ود و در اين دوره و در واكنش به رويداد و حادثه تلخ س//اختمان پالسكو و ابراز رش//ادت جمعي از جانفشانان به موضوع »آتشنش//انان« اختصاص دارد، در رشته عكس، 10 عكس از 10 نفر، 12 پوس//تر از 12 نفر، 12 اثر تصويرگري از 12 نفر و در رش//ته كارتون 15 اثر از 15 كارتونيست در نخستين جايزه هنري قلب تهران بهنمايش گذاشته ميشود.

نخستين جايزه هنري قلب تهران بهمناسبت دويستوسيامين سال پايتختي تهران، ش//هريورماه امسال برگزار ميش//ود و هدف از اين رويداد فرهنگي، هنري ايجاد انگيزه براي توليد معنا و مفهوم توسط عالقهمندان و هنرمنداني است كه نسبت به موضوع شهر تاريخي تهران، شهرنشيني و ويژگيهاي اين كالنشهر با تمركز بر محدوده منطقه 12 شهرداري گرايش دارن//د. آثار نهايي، حاص//ل كار هنرمنداني خواهد بود كه از منظر رويكرد فردي خويش به ويژگيهاي منحصربهفرد روابط متقابل انس//ان و محيط شهري، جاذبههاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي تهران معاصر و آثار عهد ناصري خواهند پرداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.