شادترين ساز ايراني در مشهد نواخته شد

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- محسن شريفيان پس از اجرا در مراسم شكوه مهرورزي موسسه خيريه شهيد بهشتى در مشهد گفت: ني انبان شادترين ساز ايراني است كه اجراي آن در مراسم مختلف هميشه مورد توجه قرار ميگيرد. به نظر من الزمه و مكمل آواهاى غمگين موسيقى شاد است و نمىتوانيم تنها به يكي بپردازيم و خوشحالم كه توانستم حال مخاطبانم را خوب كنم.

شريفيان درباره اجراي برنامه با گروه ليان در مشهد نيز گفت: مشهد به هر حال ش//رايط خاص خودش را دارد و قابل احترام اس//ت و اگر شرايطي مهيا شود كه در اين شهر روي صحنه بروم، قطعا تمام عوايدش را به امور خيريه اختصاص خواهيم داد.

سرپرست گروه گفت: خوشحالم كه توانستم اين ساز را در قلب خراسان روي صحن//ه ببرم. البته پيش از اين در س//ال 1373 در قالب موس//يقى دانشآموزى هم در مشهد اجرا داشتم.

گروه ليان هفته گذشته در تهران روي صحنه رفت و با گلچيني از آثارش به اجراي برنامهاي پرشور در سالن ميالد نمايشگاه پرداخت.اين گروه در حال توليد آثار جديد خود براي انتشار است و اجراي محسن شريفيان در مشهد در قالب برنامه خيريه »شكوه مهرورزي« روي صحنه رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.