ﺍﻳﺠﺎﺩ 100 هزﺍﺭ ﺷغل ﺩﺭ ﻓضﺎی ﻣﺠﺎﺯی

Jahan e-Sanat - - News - قﺎﻧﻮﻥ

»جهانصنعت«-وزيرپيشنهاديارتباطاتو فناوري اطالعات با بيان اينكه شاهبيت برنامه اصلي ما انقالب ديجيتال اس//ت، به تشريح مهمترين اولويت و برنامههاي خود در جمع فعاالن اقتصادي پرداخت و گفت: ميخواهيم با ديد فرصتمحور به آن نگاه و كشور و مردم را براي استفاده از اين فرصتها توانمند كنيم. دولت در برنامه انتخاباتي به مردم قول داده كه س//االنه 900 هزار ش//غل ايجاد كند و در برنامه ششم تعهد كرده كه 100 هزار شغل از اين رقم در حوزه فناوري اطالعات خواهد بود.

محمدجواد آذريجهرمي ديروز در نشس//ت بررس//ي برنامههايش به عنوان وزير پيشنهادي ارتباطات و فناوري اطالعات كه با حضور فعاالن بخ//ش خصوصي اين عرصه در ات//اق بازرگاني تهران برگزار شد، گفت: براساس آمار مركز آمار ايران ميزان درصد اشتغال در حوزه ICT و حوزه فناوري اطالعات به كل اشتغال در كشورهاي در حال توسعه به كل اشتغال 1/87 درصد است.

وزير پيشنهادي ارتباطات و فناوري اطالعات افزود: اين شاخص تا س//ال 1394 در كشور ما 0/2 درصد بوده و مجموع شغلهاي ايجادشده در حوزه فناوري اطالعات 50 هزار ش//غل بوده اس//ت كه فقط در س//ال 1395 بر اثر توس//عه در ح//وزه ICT بالغ بر صد هزار ش//غل در اين حوزه ايجاد ش//ده كه اين امر نش//ان ميدهد ما ظرفيت، نيروي جوان و بازار مناسب براي رشد در اين حوزه را داريم بنابراين در زماني كه يكي از بزرگترين مشكالت ما در كشور چه به لحاظ اجتماعي و فرهنگي موضوع اشتغال است، بايد در اين حوزه سرمايهگذاري كنيم و مسير حركت را درست برويم. افزايشثروتمليورفاهمردم آذريجهرمي بيان ك//رد: با اين اقدامات هم ث//روت ملي ما افزاي//ش مييابد و هم رفاه مردم بيش//تر خواهد ش//د كه البته نيازمند مقدماتي اس//ت اما اين مقدمات در 12 سال مورد غفلت قرار گرفت.

وي ب//ا بيان اينكه در ابتداي دولت در زمينه توسعهدسترسيبهفناورياطالعاتباچالشهاي زيادي مواجه بوديم و حتي با چالشهايي فقهي مواجه شديم ولي دولت بر تاثيرگذاري اين مساله بر كس//ب و كار به آن پرداخت و دكترين رهبر انقالب در اين حوزه اين است كه از فرصتهاي فضاي مجازي اس//تفاده و تهديدهاي آن را دفع كنيم.

وزير پيشنهادي ارتباطات و فناوري اطالعات گف//ت: دولت در برنامهه//اي انتخاباتي به مردم قول داده كه س//االنه 900 هزار شغل ايجاد كند و تعهد كرده در برنامه ششم كه 100 هزار شغل از اين 900 هزار ش//غل در حوزه ICT باشد كه اين امر محقق نخواهد شد مگر با فعاليت بخش خصوصي در حوزه تجهيزات مخابراتي و اين در حوزه تجهيزات مخابرات//ي، توليد و صادراتي و خدمات بخش خصوصي محقق ميشود.

وي ب//ا بيان اينكه ش//اهبيت برنامه اصلي ما انقالب ديجيتال است گفت: ميخواهيم با ديد فرصتمحور به آن نگاه كنيم و كشور و مردم را براي استفاده از اين فرصتها توانمند كنيم.

آذريجهرمي با بيان اينكه يكي از مهمترين مش//كالت ما اين اس//ت كه به بازار دسترس//ي مناسب نداريم، گفت: در برخي از مناطق شهري و در بسياري از مناطق روستايي و كمتربرخوردار دسترس//يها مطلوب نيس//ت كه تعهد دادهايم متوسط سرعت سرويسهاي خانگي را حداقل به02 مگابايتبرسانيم.

وي درباره قانون كپيرايت اضافه كرد: قانون كپيرايت براي سال 1348 است كه در تجارت الكترونيكي تطبيق داده شده است اما وقتي به محاكم قضايي مراجعه ميشود، متوجه ميشويم اين قانون كفايت الزم را ندارد. اگر قرار است اقتصاد ديجيتال در كشور شكل بگيرد بايد مشكل حريم خصوصي حل شود.

وزير پيش//نهادي ارتباطات عنوان كرد: بايد پستبانك را به بانك حمايتكننده تبديل كنيم كه در اين مورد اتفاقات مثبتي در مجلس افتاد و پستبانك، بانك عامل شد. حلمشكالتحريمخصوصي آذريجهرم//ي با اش//اره به موض//وع حريم خصوصيبيانكرد:اگرقراراستاقتصادديجيتال در كشور شكل گيرد، بايد مشكل حريم خصوصي حل شود.

گزينه پيشنهادي وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم در پاسخ به سوالي مبني بر نگاه دولت دوازدهم به موضوع فيلتر تلگرام و اينس//تاگرام، توضيح داد: اگرچه پاسخ به اين سواالت نيازمند مقدماتياستاماسياستدولتتوسعهشبكههاي اجتماعي است. هرچند بر خطوط فرهنگي پايدار خواهيم ماند اما لزومي بر فيلتر كردن يا در فيلتر نگه داشتن شبكهها نميبينيم مگر آنكه با اصول فرهنگي تناقض داشته باشند.

وي ب//ا بي//ان اينكه مديران تلگ//رام تاكنون همكاريه//اي الزم را در رابطه با خط قرمزهاي فرهنگي ايران داشتهاند بنابراين لزومي بر فيلتر آن وجود ندارد، توضيح داد: اگر دنيا به فرهنگ مردم ايران احترام بگذارد ما نيز به آنها احترام خواهيم گذاشت اما مهمتر از آن، احترام به حقوق مردم است لذا از افكار عمومي به خاطر فيلتر شبكهها نميترسيم.البتهدولتدراينزمينهديدگاهسلبي ندارد و بناي وزارت ارتباطات نيز ادامه اين مسير با حفظ خطوط فرهنگي خواهد بود.

بهدستآوردنسهميازفضايمجازي درجهان

وزير پيش//نهادي وزارت ارتباطات و فناوري

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.