ارائه خدمات الكترونيكي در مناطق كمتر توسعهيافته

Jahan e-Sanat - - News -

مع//اون وزارت ارتباطات و فناوري اطالع//ات اجراي پ//روژه USO را به منظور ايجاد بستر ارتباطي در مناطق كمترتوسعهيافتهبهخدماتالكترونيكي دانس//ت و گف//ت: اين پ//روژه يكي از اقدامات مهم در حوزه دولت الكترونيك در مناطق محروم است.

مهديراسخ،معاونتوسعهمديريت، هماهنگ//ي و امور پش//تيباني وزارت ارتباطات و فن//اوري اطالعات، با بيان اينكه يكي از شعارها و تاكيدات دولت يازدهم توجه به دولت الكترونيك بوده اس//ت، افزود: در دولت يازدهم شاهد موفقيتوجهشقابلتوجهيدرتوسعه زيربناه//اي اصلي دول//ت الكترونيك بودهاي//م كه اين مه//م با عزم و اعتقاد كاملبهمقولهدولتالكترونيكدرميان همه سطوح مديريتي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و ساير دستگاههاي مرتبط، به دست آمده است.

معاون توسعه مديريت، هماهنگي و امورپشتيبانيوزارتارتباطاتوفناوري اطالعاتتصريحكرد:بااقداماتيازجمله عملياتي كردن فازهاي مختلف شبكه ملي اطالعات به عنوان پيشران دولت الكتروني//ك و تصويب و ابالغ اس//ناد باالدس//تي مرتبط از جمله نقشه راه توسعه دولت الكترونيك، اين حوزه با شتاب بيشتري در حال حركت بوده و اميد است اين روند در دولت دوازدهم نيز ادامه يابد.

وي اجراي پروژه USO به منظور ايجاد بستر ارتباطي و امكان بهرهمندي مردمساكندرمناطقكمترتوسعهيافته بهخدماتالكترونيكيرايكيازاقدامات مه//م در حوزه دول//ت الكترونيك در مناط//ق مح//روم بيان ك//رد و گفت: تاكنون72 هزارروستامجهزبهاينترنت ش//دهاند و 18 هزار روستاي ديگر هم در برنامه هس//تند و اين اقدامات گام موثري در توسعه دولت الكترونيك در روستاهاست.

راسخ درباره لزوم فرهنگسازي براي استفاده درست از خدمات الكترونيكي نيز افزود: الزم است با گسترش خدمات دولت الكترونيك، نحوه بهكارگيري اين خدمات در مردم و ذينفعان اين حوزه، فرهنگسازي شود.

بهگزارشايسنامعاونوزيرارتباطات در بخش ديگري از سخنان خود در اين جلسه و در جمع ارزيابان جايزه دولت الكترونيك به برنامههاي آينده معاونت توس//عه مديريت، هماهنگ//ي و امور پشتيباني در حوزه دولت الكترونيك اشاره كرد و گفت: پيگري جدي تكاليف مندرج در اسناد باالدستي از جمله سند جامع دولت الكترونيك و سند جامع اصالح نظ//ام اداري و پيگيري و رصد اقدامات كليه دس//تگاههاي وابسته در قالب كميتهها و كارگروههاي مديريت عملك//رد و باالخص كارگروه توس//عه خدمات الكترونيك وزارت ارتباطات از برنامههاي آينده اين معاونت، در حوزه دولت الكترونيك است.

وي همچني//ن ضمن اس//تقبال از ارزيابيهاي انجام شده، اظهار اميدواري كرد: با انجام اقدامات تكميلي از جمله آش//ناكردن هرچه بيش//تر دستگاهها ب//ا مصاديق جاي//زه دولت الكترونيك در س//الهاي آتي، ش//اهد اثربخشي هرچه بيش//تر اقدام//ات در اين حوزه خواهيم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.