ساخت هوش مصنوعي با قابليت شناسايي صوت و تصوير

Jahan e-Sanat - - News -

اطالع//ات دولت دوازدهم تاكيد كرد: همانطور كه در فضاي حقيقي س//همي در مديريت دنيا داريم، بايد س//همي نيز در فضاي مجازي جهان داشته باشيم اما متاسفانه هنوز نتوانستهايم سهم خود را به دست آوريم و همچنان در ابتداي راه هستيم.

آذريجهرم//ي ب//ا بيان اينك//ه در صورت دريافت سهم حاكميت خود از فضاي مجازي جهاني، اقتصاد و اشتغال از طريق اين فضا رونق پيدا خواهد كرد، افزود: عدهاي معتقدند شبكه ملي اطالعات معناي محدودسازي ميدهد و به دنبال تخريب اين دس//تاورد ملي هستند. بايد ش//بكه ملي اطالعات را سراسر توسعه و س//همخواهي ما از اقتصاد فن//اوري اطالعاتي دنيا دانست.

وزير پيشنهادي ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه ساختار مخابرات ما آنچه در زمان آقاي غرضي طراحي ش//ده، است، گفت: اين در حالي اس//ت كه قرار بود قطب توليد محصوالت الكترونيك باشيم كه با اين وضعيت امروز توليدات ما در اين حوزه كنار گذاشته شده است.

اس/تفاده از پس/تبانك در توس/عه زيرساخت مناطق روستايي

آذريجهرمي با بيان اينكه بايد سياس//تها را تغيير دهيم، گفت: پس//تبانك را بايد تبديل كنيم به بان//ك حمايت كننده از اين عرصه كه البته در اين زمينه اتفاق خوبي در مجلس افتاد و 1/5 ميليون دالر از صندوق ارزي براي توسعه مناطق روستايي اختصاص يافت و پستبانك هم بانك عامل آن شد.

ريي//س ات//اق بازرگان//ي، صنايع، مع//ادن و كشاورزي تهران نيز در اين نشست تالش براي افزايش بيش از پيش زيرساختهاي ارتباطات و فن//اوري اطالعات را انتظار بخش خصوصي از وزير پيش//نهادي ارتباطات و فناوري اطالعات عنوان كرد.

مسعود خوانساري افزود: افزايش پهنباند براي توس//عه كسب و كار ضروري است كه بايد مورد توجه جدي وزير پيشنهادي قرار گيرد.

وي همچنين تالش براي توس//عه كس//ب و كارهاي نوپا را از انتظارات ديگر بخش خصوصي از وزير پيشنهادي عنوان كرد.

خوانساري با اشاره به جوان بودن محمدجواد آذريجهرمي، اين ويژگي را مثبت ارزيابي كرد و گفت: تاكيد بر جوان شدن كابينه بوده كه اكنون اين موضوع محقق شده است.

رييس اتاق بازرگاني تهران، به خروج نعمتزاده به عنوان مس//نترين فرد كابينه دولت يازدهم اش//اره كرد و گفت: آمدن آذريجهرمي كابينه را جوان كرد.

مهر-محققان هوش مصنوعي ساختهاند كه بدون كمك انسان تصاوير و صوت در ويدئوهاي مختلف را شناسايي كند.

ش//اخه DeepMind شركت گوگل نوعي هوش مصنوعي ساخته كه تصاوير و صوت در بخشهايي از ويدئو را به طور خودكار شناس//ايي ميكند. به عبارت ديگر اين هوش مصنوعي نياز دارد يك كاربر انساني درباره چيزهايي كه ميبيند و ميشنود به آن توضيحي دهد.

اين سيستم جالب با استفاده از الگوريتمي مخصوص مواردي مانند جمعيت، افرادي كه حركت ميكنند و آب را بدون هيچ برچس//ب يا توضيح خاصي بشناسد. حال آنكه بيشتر الگوريتمهاي فعلي نيازمند آن هس//تند كه دانش//مندان تصاوير را برايش//ان مجزا كنند و درباره آنه//ا توضيحي دهند. رليا آرانديولوويك، رهب//ر اين پروژه ميگويد: الگوريتم ما ميتواند تصاوير و صوت را با آنچه ميبيند و ميش//نود، همخوان كند.

اين الگوريتم پيشرفته با دستهبندي اطالعات شبكههايي مخصوص شناسايي تصاوير و صوت ساخته شده است. محققان ويدئويي كوتاه براي شبكه تصاوير و يك كليپ صوتي براي شبكه صوتي پخش كردند.

آنها همچنين از شبكهاي ديگر هم استفاده كردند كه از 60 ميليون كليپ كوتاه )برگرفته از 400 هزار ويدئو( تهيه شده بود. سپس آن را با كليپهاي صوتي مشابه همخوان كردند. به عنوان مثال اگر تصوير مربوط به دست زدن فردي بود، صوت مرتبط با آن نيز پخش شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.