نسخهجديداندرويد01 روزديگرازراهميرسد

Jahan e-Sanat - - News -

ف/ارس- گوگل قصد دارد نس//خه جديد سيس//تمعامل اندرويد موس//وم به اندرويد O را 21 آگوس//ت يعني كمت//ر از 10 روز ديگر روانه بازار كند.

اين سيس//تمعامل مطابق معمول در ابتدا براي گوشيهاي توليدي گوگل در دسترس بود.پس از رونمايي از اندرويدO، اين سيستمعامل به تدريج براي استفاده روي ساير گوشيهاي هوشمند عرضه خواهد شد و لذا سازندگان گوشيهاي اندرويدي ميتوانند با تغييراتي از نسخه جديد اندرويد استفاده كنند. يكي از جذابترين امكانات تازه اندرويد O قابليت تصوير در تصوير اس//ت كه تماش//اي فايلهاي ويدئويي در يك پنجره كوچك بر روي گوشي و انجام امور ديگر به طور موازي را ممكن ميكند. بهروزرس//اني امكانات بخش notification يا اطالعرساني، مديريت بهتر شارژ باتري و بهبود خدمات صوتي بلوتوث از جمله ديگر امكانات اين سيستمعامل است.

در اندرويد O امكان تغيير شكل آيكونها براساس گوشيهاي مختلف وج//ود دارد، همچنين امكان افزودن افكتهاي مختلف به آيكونها نيز در اين نس//خه از اندرويد وجود دارد. اين ويژگي باعث بهتر شدن ظاهر اپليكيشنها در گوشيهاي مختلف ميشود. ويژگي ‪Wi-Fi Aware‬ كه تحت عن//وان ‪Neighbour Awareness Networking‬ نيز شناخته ميشود، به كاربران اين امكان را ميدهد تا براي به اشتراكگذاري اطالعات به جاي بلوتوث از شبكه وايفاي گوشي استفاده كنند تا اين كار با سرعت بيشتري انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.