حملونقل تورمساز میشود

Jahan e-Sanat - - News -

حس/ين- هنگامي كه اقدام به خري//د كااليي ميكني//م، اعم از كاالهاي ض//روري يا لوكس، ل//وازم خانه يا لباس، كمتر اتفاق ميافتد به مسيري فكر كنيم ك//ه اين كاال ط//ي كرده تا به دس//ت ما برسد، در حالي كه همين مسير ميتواند در قيم//ت نهايي جنس تاثير بهس//زايي داشته باشد.

كاال ميتواند از طريق ريل، جاده، دريا و يا از راه هوايي به دس//ت فروش//ندگان و مصرفكنن//دگان برس//د. از بي//ن تمام مس//يرهاي ممكن، حملونق//ل جادهاي كمتري//ن قيمت را دارد، زيرا از يك س//و قيمت س//وخت گازوييل پايينتر از ساير سوختهاست، از سوي ديگر هزينه عوارض جاده پايين اس//ت و اين مسايل دست به دست هم ميدهند تا اغلب دستاندركاران حملونقل، جاده را به راههاي ديگر نظير ريل ترجيح دهند.

در حالي كه حملونقل از طريق كشتي و هواپيما، به علت مس//يرهاي خاصي كه ميپيمايند همواره مش//تريهاي خود را دارد، ب//ه نظر ميرس//د حملونقل ريلي كه مسير مش//ابهي با حملونقل جادهاي دارد محبوبي//ت كمتري داش//ته باش//د بهطوري كه حمايت از اين نوع حملونقل به نوعي ضرورت تبديل ش//ده اس//ت، اما اينكه براي افزاي//ش حملونقل از طريق ريل چه كارهايي بايد صورت گيرد و چه سياس//تهايي بايد اتخاذ ش//ود پرسشي است كه به نظر ميرسد قانونگذاران پاسخ صحيح آن را چندان نميدانند؛ كما اينكه اخيرا به دستور رييس سازمان راهداري، مصوب ش//ده اس//ت ك//ه از ش//هريورماه س//الجاري، ع//وارض جابهجايي كاال در جادهه//ا از س//ه به چهار درص//د افزايش پيدا كند.

هدف اين افزايش قيمت اين است كه با گران شدن حملونقل جادهاي، محبوبيت اين نوع حملونقل كاهش پيدا كند و در مقابل ميزان اس//تفاده از حملونقل ريلي افزايش بيابد، روشي كه به نظر نميرسد چندان مهندسي شده باشد و يا نتيجهاي جز افزايش قيمت كاال دربرداشته باشد.

در همي//ن زمينه، جواد سمس//اريلر، رييس سابق انجمن شركتهاي حملونقل بينالملل//ي ب//ه »جهانصنع//ت« گفت: افزايش تعرفه حملونقل جادهاي با هدف تقوي//ت حملونقل ريلي ص//ورت گرفته اس//ت، با اين حال به نظر ميرسد عملي كه انجام شده ارتباط خاصي نداشته باشد. نزديك به 90 درصد حملونقل كشور در حال حاضر از طريق جاده صورت ميگيرد و عل//ت آن را بايد در مختصات مربوط به حملونقل ريلي جستوجو كرد.

وي افزود: به عن//وان مثال حملونقل ريلي ما ايستگاه به ايستگاه است، از سوي ديگر كش//تيها نيز بندر به بندر حركت ميكنند، در اين حال براي كاميونها در جاده بحث ايستگاه مطرح نميشود.

سمساريلر گفت: بهترين نوع حملونقل را ميتوان »حملونقل تركيبي« دانست كه در كشور ما وجود ندارد. تركيب انواع مختلف حملونقل ميتواند چش//ماندازي مثبت از سيس//تم حملونقل را در اختيار ما بگذارد اما در حال حاضر به جاي آنكه به پيشرفت روشها و سيستم حملونقل اهميت داده شود ميبينيم كه حملونقل ريلي براي خود تصميم ميگيرد، بخش جادهاي براي خود سياست اتخاذ ميكند و ساير حوزهها نيز به همين ترتيب پيش ميروند.

وي در ادامه توضيح داد: با اين اوصاف، گران كردن عوارض جادهاي به ضرر ملت اس//ت و هدف تقويت حملونقل ريلي را برآورده نخوهد كرد. اگرچه ممكن اس//ت به نفع اشخاصي باشد، اما به نفع هركس باش//د به نفع مردم نخواهد بود و ريل نيز از اين طريق ارتقا نخواهد يافت.

ريي//س س//ابق انجمن ش//ركتهاي حملونقل بينالمللي درباره تاثير افزايش عوارض جاده بر نرخ كاال توضيح داد: اين كار سبب باال رفتن قيمت كاال و تورم نيز خواهد ش//د، چراكه اگر فرضا 1 درصد به قيمت عوارض افزوده ميشود، براي جبران آن 15 درصد روي قيمت كاال ميكشند و به اين ترتيب تورمي چند برابري به وجود خواهد آمد.

همچني//ن ابوالفضل به//رهدار، رييس انجمن مهندس//ي حملونق//ل ايران در گفتوگو ب//ا »جهانصنعت« توضيح داد: اين موضوع برميگردد به ظرفيت استفاده از حملونق//ل، چه از طريق جاده و چه از طريق ريل. جاده و ريل را بايد به عنوان دو نوع حملونقل كه مكمل يكديگر هستند در نظر بگيريم، از هر يك به اندازه ظرفيت و تواني كه دارد اس//تفاده شود نه اينكه با يكديگر در رقابت باشند.

وي اف//زود: از آنجايي ك//ه دولت براي اس//تهالك جادهه//ا هزينه ميپ//ردازد، ل//ذا افزاي//ش عوارض نيز طبيعي اس//ت، اين افزايش در صورت//ي كه براي جبران هزينهه//اي دولت باش//د ميتواند توجيه ش//ود ام//ا چنانچه ه//دف گران ش//دن حملونق//ل جادهاي باش//د تا از آن طرف اقب//ال از حملونقل ريلي بيش//تر ش//ود نميتوان گفت كه اين سياست نتيجهاي دربرخواهد داشت.

به//رهدار گفت: ب//راي افزاي//ش رونق حملونقل ريلي ميتوان از راههاي ديگري نيز به//ره برد، نظير اينكه كاالهايي را كه حمل آنها با استفاده از قطار راحتتر است را به جاي كاميون به ريل بسپاريم. با اين ح//ال اگرچه هزين//ه حملونقل جادهاي ك//م اس//ت، نميتوان باال ب//ردن آن را به عنوان يك سياس//ت مناسب براي تقويت ريل دانست.

وي در پايان گفت: اين امر البته سبب باال رفتن قيمت نيز خواهد شد اما نميتوان با اطمينان گف//ت كه اين افزايش قيمت در چه ان//دازهاي صورت ميگيرد چرا كه هي//چ كنترل و نظارت دقيقي بر قيمتها در كشور وجود ندارد، در نتيجه ميتواند ب//ه اندازه هم//ان يك درصد و يا بس//يار بيش//تر از آن روي قيمتها اث//ر بگذارد. اي//ن كنت//رل قيمته//ا در هي//چ يك از حوزهها وج//ود ندارد، ب//ه همان صورت ك//ه نميتوان قيمت مرغ و مواد غذايي را پيشبيني كرد، پيشبيني ميزان افزايش قيمت كاال پ//س از باال رفتن عوارض نيز ممك//ن نخواهد بود. بهخص//وص بايد در نظر داش//ت عواملي نظير قيمت سوخت، هزينه استهالك جاده، هزينه ماشين ...و همه به صورت يك س//يكل پيوسته روي يكديگر تاثير ميگذارند و در قيمت نهايي كاال نقش دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.