مطالبات 200 ميليارد ريالي شركت آب و فاضالب از مشتركين

Jahan e-Sanat - - News -

نيكالسهاپتونسفيرانگلستاندرايرانبارضامسروررييسهياتومديرعاملسازمان،ديداركردودرخصوصزمينههايمشترك همكاري دو كشور با تكيه بر ظرفيتهاي منطقه آزاد انزلي به گفتوگو پرداخت. سفير انگليس در اين ديدار با بيان اينكه زمينههاي همكاري خوبي با منطقه آزاد انزلي و گيالن به ويژه در حوزه گردشگري و اقتصادي وجود دارد، پروژههاي منطقه آزاد انزلي را جذاب ارزيابي كرد و گفت: گيالن به دليل شرايط مناسب جغرافيايي و آب و هوايي و وجود منطقهآزادوبهرهمنديازپتانسيلهايتجاريواقتصادي،برايماوشركتهايانگليسي ازظرفيتهايهمكاريتجاريسودمندومناسبيبرخورداراست.نيكالسهاپتونپروژهها وفرصتهايسرمايهگذاريمنطقهآزادانزليراقابلتوجهبرايشركتهايانگليسيارزيابي و اضافه كرد: با توجه به جذابيتها، زيرساختها، ظرفيتها و فرصتهاي سرمايهگذاري اينمنطقهرابهشركتهاوسرمايهگذارانكشورممعرفيميكنم.سفيرانگلستانازعالقهخودبرايفعاليتشركتهايانگليسيفعال در حوزه توليد و فروش خودرو در منطقه آزاد انزلي خبر داد و افزود: مطمئن هستم كه منطقه آزاد انزلي در آينده براي ايران به مزيتي بزرگ تبديل خواهد شد و در اين راستا برنامهريزي خواهم كرد تا هياتهاي تجاري و اقتصادي انگليسي كه به ايران سفر ميكنند از منطقهآزادانزليبازديدكنند.

عبدالرضا خليلي، مديرعامل شركت آب و فاضالب استان مركزي با اشاره به بستانكاري 200 ميليارد ريالي اين شركت از مشتركين اظهار داشت: بيش 150 ميليارد ريال از اين بستانكاريها مربوط به مشتركين غيرمسكوني اعم از واحدهاي صنعتي، نيروي انتظامي، فضاي سبز، بيمارستانها و مراكز درماني دولتي است.

وي در ادامه عنوان كرد: بر اساس قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضالب استاني مصوب مجلس شوراي اسالمي در سال ،1369 شركتهاي آب و فاضالب استاني )شهري( بايد مطابق قانون تجارت اداره شوند، اما اين شركت نه تنها هيچگونه كمك يا اعتبار هزينهاي از دولت دريافت نمي كند، بلكه موظف به انجام وظايف بسيار خطير و سنگين تامين و توزيع آب، جمعآوري، انتقال و تصفيه فاضالب شهرهاي استان است

خليلي با بيان اينكه هزينه آببهاي پرداختي به شركت آب و فاضالب به هيچ وجه جوابگوي هزينههاي توليد و انتقال آب به مشتركين نيست، اظهار داشت: هزينه توليد و انتقال هر مترمكعب آب در سالجاري براي شركت آب و فاضالب استان 7296 ريال است كه حدود 3769 ريال از مشتركين خانگي گرفته ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.