جلوگيريازهدررفت01 ليتربرثانيهآب

Jahan e-Sanat - - News -

مدير روابطعمومي و آموزش همگاني ش//ركت آب و فاضالب اصفه//ان در دومين برنامه از جنگ لبخند آب در خمينيش//هر كه با حضور شهردار برگزار شد، گفت: در سال 89 مصرف سرانه آب در اصفهان 186 ليتر در شبانه روز بوده و اين رقم در سال گذش//ته به حدود 150 ليتر كاه//ش يافت اما با توجه به برنامه جام//ع راهبردي مديريت مصرف آب ش//رب خانگي در اصفهان بايد اين رقم در افق س//ال 1400 ب//ه 115 ليتر به ازاي هر نفر در روز كاهش يابد.

س//يداكبر بنيطبا با ابراز خرسندي از حضور شهردار و بيش از س//ه هزار نفر ش//هروند خميني ش//هر در برنامه جنگ لبخند آب اظهار داش//ت: بسيار خرسندم كه برنامه جنگ لبخند آب با استقبال مسووالن و شهروندان خمينيشهر روبهرو شد.

اين برنامه با هدف مصرف صحيح آب در دستور كار قرار گرفت و س//عي بر اين است كه در اين سلسله برنامههاي جنگ لبخند آب با اس//تفاده از ظرفيت هنرمندان و با بهكارگيري از ابزارهاي گوناگون هنري مصرف صحيح آب به تمامي شهروندان آموزش داده شود تا بهينه مصرف كردن آب نزد تك تك مردم نهادينه ش//ود بهگونهاي كه با مصرف صحيح از س//وي مشتركين شاهد كاهش 35 ليتري مصرف سرانه آب در اصفهان باشيم.

مديرامورآبفايالهيجانبااعالمخبراجرايخطانتقالآبرسانيازتاسيساتبازكياگوراببهمخزنهزارمترمكعبيكاشفگفت:رفع نشتيخطانتقالاينشهرستانازهدررفت01 ليتربرثانيهآبجلوگيريكرد.قاسمزاهدي،مديرامورآبفايالهيجانبااشارهبهاجراي خطانتقالآبرسانيازتاسيساتبازكياگوراببهمخزنهزارمترمكعبيكاشفاظهارداشت:طولپروژه4/5 كيلومتراستكهدرمحدوده پلخشتيالهيجانبهمرورزمانبهدليلقرارگرفتندرشرايطمحيطينامساعدونشستپايههايپلدچارآسيبوشكستگيشد. وي در ادامه افزود: طي عمليات پيمايش و نشت يابي، محل هدررفت شناسايي و پس از خروج خط انتقال از مدار و تخليه خط، نسبت بهخاكبرداريمحلنشتياقدامشدوباتعويضدوشاخهششمتريلولهفوالدي004 ميليمتروترميمشكستگيازهدررفت01 ليتر برثانيهآبجلوگيريشد.مديرامورآبفايالهيجانهزينهاجراياينپروژهرا051 ميليونريالاعالمكردوافزود:اينپروژهطيپنج روز با تالش اكيپ امداد و حوادث منطقه اجرا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.