راهاندازي سامانه قرائت از راه دور 60 ايستگاه تقليل فشار گاز

Jahan e-Sanat - - News -

كارگاهبيهوشيمنطقهايباراهنماييسونوگرافيدربيمارستانفوقتخصصيرضويبرگزارشد.دراينسميناريكروزهاساتيددانشگاه علومپزشكيمشهد،دانشگاهشهيدبهشتي،اعضايانجمنبيهوشيايرانوجمعيازپزشكانومتخصصانبيهوشيكشورحضورداشتند و عالوه بر شركت در سمينار در كارگاه جانبي آن نيز شركت كردند. مباحثي چون »بلوك نوآگزيال با هدايت سونوگرافي«، »بلوك اعصاببيندندهايو TAPB باهدايتسونوگرافي«،»بلوكشبكهبراكيالباهدايتسونوگرافي«،»بلوكپوبليتهالوفمورالباهدايت سونوگرافي«، »بلوك PEC و سراتوس« در اين سمينار به بحث و بررسي گذاشته شد. بر اساس اين گزارش، در كارگاه آموزشي اين سمينارنيزرژونالاندامهايفوقاني،تحتانيوتنهبهصورتكارگاهيورويبيمارآموزشدادهشد.

رييس اندازهگيري و توزيع گاز شركت گاز بوشهر از اجرا و نصب تصحيحكنندههاي جديد داراي مودم با قابليت ارسال اطالعات از راه دور بر روي 60 ايستگاههاي تقليل فشار گاز اين استان خبر داد. علي رضوان هدف از اجراي اين عمليات را فراهم كردن امكان قرائت و كنترل مستمر ارقام مربوط به كنتور، تصحيحكننده، فشار، دما و همچنين افزايش نظارت بر توزيع بهينه گاز عنوان كرد. وي در همين رابطه اظهار داشت: عمليات نصب و راهاندازي سامانه قرائت از راه دور با استفاده از تصحيحكنندههاي الكترونيكي مجهز به مودم داخلي بر روي بستر امن مخابراتي ‪(GPRS (APN‬ بدون نياز به هرگونه كابلكشي و خطوط تغذيه برق خارجي انجام ميشود كه با اجراي آن، دادههاي مهم ايستگاههاي تقليل فشار گاز استان به سرور مربوطه در مركز كنترل ارسال ميشود و همزمان قابلمشاهده و بررسي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.