تعداد تاكسي ياران درسطح شهر اروميه افزايش مييابد

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل سازمان تاكسيراني شهرداري اروميه اعالم كرد: تعداد تاكسيياران در ايستگاههاي تاكسي شهر در نقاط مختلف شهر اروميه افزايش مييابد.

فخرالدين معصومزاده، بيان كرد: در حال حاضر طرح تاكس//ييار در 18 نقطه ش//هر و در راس//تاي كاهش بار ترافيكي ايستگاههاي تاكسي اجرا ميشود. وي عنوان كرد: با رضايتمندي كه از طريق نظرسنجي هم از رانندگان و هم از مسافران از اجراي اين طرح به دس//ت آورديم نس//بت به افزايش تعداد تاكس//يياران در نقاط ديگر شهر اقدام ميشود. مديرعامل سازمان تاكسيراني شهرداري اروميه اظهار كرد: برقراري نظم، سوار كردن نوبتي مسافران، جلوگيري از سرگرداني و اتالف وقت تاكس//ي و مس//افر و ساماندهي مسافركشهاي شخصي از جمله اهداف اجراي اين طرح است. وي گفت: اين طرح با انتخاب يك نفر تاكس//يران از بين تاكس//يرانان هر ايس//تگاه به عنوان تاكسييار كه وظيفه هدايت و نظارت بر اجراي اين طرح را دارد، عملي ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.