فوالد مباركه اصفهان از بهترين شركاي تجاري بانك رفاه است

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعام//ل بانك رفاه كارگران به همراه معاونان و مديران اين بانك، طي بازديد از خطوط توليد و طرحهاي توسعه فوالد مباركه، ضمن ديدار و گفتوگو با مديرعامل و معاونان ش//ركت، از فوالد مباركه با عنوان يكي از بهترين و مهمترين شركاي تجاري بانك رفاه كارگران ياد و تصريح كرد: نقش اين شركت به لحاظ تاثير بر ميزان توليد فوالد و ايفاي نقش استراتژيك در روند توسعه صنعتي كشور بسيار مهم و ارزشمند است.

محمدعلي س//هماني، هدف حضور خ//ود و كارگروه همراه را گس//ترش راهكارهاي همكاري بانك رفاه با شركت فوالد مباركه در حوزههاي مختلف بانكي و ارائه تسهيالت به گروه فوالد مباركه اعالم كرد و ضمن ابراز خرسندي از فرصت بازديد از اين شركت با بيان اينكه حمايت از توليد داخلي، اشتغال و توسعه صادراتمحور مهمترين برنامههاي دولت در سال 96 است، اظهار كرد: بانك رفاه كارگران حمايت مالي و پشتيباني از توليد داخلي، حفظ و ايجاد اشتغال و توليد صادراتمحور و ارزآور را در رأس برنامههاي اصلي س//الجاري خود قرار داده كه فوالد مباركه نمونه بارز و مصداق بسيار مناسب براي اين موضوع است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.