كاهش 6 درصدي معامالت مسكن در تهران

Jahan e-Sanat - - News -

درتيرماهامسالتعدادمعامالتمسكننسبتبهخردادماهامسال8/5 درصد ونسبتبهتيرماهسالگذشته5/2 درصدكاهشداشتهاست.دفتربرنامهريزي و اقتصاد مسكن معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي طي گزارشي كه از حجم معامالت مسكن و اجارهبهاي مسكن تهران در ماه گذشته ارائه كرده، اعالمكرد:درتيرماهسالجاري،41 هزارو777 فقرهمعاملهواحدمسكونيانجام شد كه نسبت به ماه قبل از آن )خرداد ‪5/8 (96‬ درصد و نسبت به مدت مشابه سالگذشته)تير59(5/2 درصدكاهشداشتهاست.

به گزارش مهر بيشترين تعداد معامله مسكن در تهران را امالك مسكوني منطقه5 پايتختبادوهزارو792 فقرهمعاملهبهخوداختصاصدادندامامنطقه 19 تهران با تنها111 فقره معامله، كمترين ميزان خريد و فروش را دارا بود. با اينحالواحدهايمسكونيمنطقه22 بارشد8/91 درصديبيشتريننرخرشد نسبتبهتيرماه59 راشاهدبودهاند.

نكتهمهمدراينتغييرات،افزايشميانگينقيمتواحدمسكونيدرپايتختبه چهارميليونو075 هزارتوماندرهرمترمربعاستكهباوجودكاهشحدوداشش درصديخريدوفروشمسكندرتهران8/5 درصددرهرمترمربعهمنسبتبه خردادامسالوهمنسبتبهتيرماهسالقبلافزايشداشتهاست.بيشترينقيمت مسكندرتهرانراهمچنانمنطقهيكپايتختبامترمربعي9 ميليونو029 هزار تومان در اختيار دارد اما كمترين قيمت مسكن در تهران مربوط به منطقه 18 با2 ميليونو062 هزارتوماندرهرمترمربعاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.