از سرگيري توليد بنزين يورو 4 در پااليشگاه آبادان

Jahan e-Sanat - - News -

اسفنديار دائمالذكر با اشاره به از سر گيري توليد بنزين يورو4 در پااليشگاه آبادان گفت: افزود: به دليل تعميرات اساسي واحد توليد بنزين، چند ماهي توليد بنزين يورو 4در پااليشگاه آبادان متوقف شده بود. وي اظهار داشت: هماكنون روزانه 23 هزار بشكه بنزين يورو 4 در پااليشگاه آبادان در حال توليد است و بعد از تثبيت توليد توزيع آن در كالنشهرها آغاز ميشود. دائمالذكر گفت: بنزين يورو 4 پس از توليد در پااليشگاه آبادان براي توزيع در اختيار شركت پخش فرآوردههاي نفتي قرار ميگيرد و سپس با تانكر و لوله به كالنشهرها و جايگاههاي سوخت در آبادان و خرمشهر توزيع ميشود. وي اظهار داشت: بهطور متوسط روزانه 500 هزار ليتر بنزين يورو 4 در جايگاههاي سوخت آبادان و خرمشهر عرضه ميشود. اسفنديار دائمالذكر با بيان اين مطلب افزود: به دليل تعميرات اساسي واحد توليد بنزين، چند ماه توليد بنزين يورو 4 در پااليشگاه آبادان متوقف شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.