به فكر افزايش وام مسكن هستيم

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- معاون وزير راه و شهرسازي گفت: سياست دولت دوازدهم حمايت از افزايشرقموكاهشنرخسودتسهيالتمسكناست.حامدمظاهرياناظهاركرد: سياست كالن ما حمايت از نرخ پايين بهره، افزايش رقم و نيز طوالني شدن مدت بازپرداخت تسهيالت مسكن است. شرط اين مساله هم اين است كه نظام بانكي بتواند خود را از داراييهاي سمي آزاد كند. وي افزود: پيشنهاد و دفاع هر روزه ما در برابر اقتصاد كالن اين است كه رقم تسهيالت در جهت باال بردن قدرت خريد متقاضيان مسكن افزايش پيدا كند. معاون وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين سوالكهآيادولتدوازدهمدرنظرداردنرخسودتسهيالتمسكنرااز5/9 درصد كاهش دهد، گفت: بله ما فكر ميكنيم متناسب با نرخ سود بانكي كه انشاءاهلل كاهش خواهد يافت، نرخ بهره تسهيالت بانكي هم كاهش پيدا كند. مظاهريان همچنين سامانه امالك و اسكان را در حال طراحي عنوان و تصريح كرد: سامانه امالك و اسكان طراحي شده و نسخه »بتا«ي اين سامانه در دسترس قرار دارد اما الزم است به تدريج بانكها به آن وصل شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.