معامله حقیقیها در بورس کاال آزاد شد

Jahan e-Sanat - - News - آمار

گ/روه ب/ورس- ورود و معامله حقیقیها به بورس کاال آزاد ش//د. در ای//ن ارتباط حامد سلطانینژاد اعالم کرد: با مصوبه هیات پذیرش بورس کاال، امکان ورود اشخاص حقیقی در خرید محصوالت پتروشیمی که در بورس کاال با مازاد عرضه روبهرو هس//تند، فراهم ش//د. مدیرعامل بورس کاال عنوان کرد: در راس//تای بهبود روند معامالت محصوالت پتروشیمی و فرآوردههای نفتی در بورس کاال، افزایش شفافیت معامالتی، عرض//ه منظم و تعادل هر چه بیش//تر عرضه و تقاضا، برخی از محدودیتهایی که از سال 1389 تاکنون برای خریداران و مصرفکنندگان خرد حقیقی جهت خرید محصوالت و فرآوردههای عرض//ه ش//ده در این بازار اعمال ش//ده بود، به تدریج با توجه به شرایط بازار حذف خواهد شد. حامد سلطانینژاد اظهار کرد: با توجه به اینکه در خصوص برخی کاالها در بورس کاال مازاد عرضه وجود دارد، با مصوبه هیات پذیرش بورس کاال تصمیم بر این شد تا خریداران حقیقی محصوالت پتروشیمی و فرآوردههای نفتی که اطالعاتشان در سایت بهینیاب ثبت نشده و سهمیهای برای آنهالحاظنمیشود،ولیمصرفکنندهمحصوالت عرضه شده در بورس کاال هستند نیز بتوانند از کانال رینگ پتروشیمی بورس کاال نیاز مصرفی خود را تامین کنند. جزییاتثبتسفارش سلطانینژاد افزود: در گام اول در عرضههایی ک//ه در روزهای غیر بهینیابی انجام میش//ود خریداران حقیقی میتوانند اقدام به ثبت سفارش و خرید محصول کنند. مدیرعامل بورس کاال در ادامه گفت: افزون بر این موارد، مقرر شده در مورد کاالهایی مثل گوگرد و برخی فرآوردههای نفتی نیز محدودیتهای خرید برداشته شده و امکان حضور حقیقیها به عنوان متقاضیان این کاالها فراهم شود. وی با بیان اینکه تاکنون مجوز حضور خریداران در تاالر پتروشیمی، تایید آنها در سامانه بهینیاب بود، گفت: این امر به دلیل رسیدن مواد اولیه به مصرفکنندگان مورد تایید بوده است اما در این بین اشخاص حقیقی امکان حضور در معامالت تاالر پتروشیمی را پیدا نمیکردند که این امر بر روند کشف واقعی قیمتها در تقابل عرض//ه و تقاضای آزادان//ه بی تاثیر نبود. به این ترتیب با توجه به شرایط بازار و براساس آخرین تصمیمات اتخاذ ش//ده، مقرر شد امکان حضور حقیقیها در معامالت محصوالت پتروش//یمی برای خرید آن دسته از کاالهایی که با مازاد عرضه مواجه هستیم، فراهم شود. وی افزود: برداشته شدن این محدودیت از معامالت بورس کاال در شرایطی است که طی ماههای گذشته نیز شاهد رفع برخی محدودیتهای دیگر از جمله حذف یا افزایش س//قف قیمت، افزایش سقف سهمیه خرید محصوالت براساس شرایط بازار ...و بودهایم تا روند معامالت بورس کاال روزبهروز به س//مت خروج از هرگونه محدودیت و آزادی کامل ولی تحت نظ//ارت حرکت کند. به گفته مدیرعامل بورس کاال، حذف ای//ن قبیل محدودیتها در بازار پتروش//یمی در راستای همکاری و تعامل هر چه بیش//تر این مجموع//ه با فعاالن صنعت پتروش//یمی اس//ت تا با کمک به این صنعت و فعاالن آن، اقتصاد کشور نیز به سمت شفافیت هر چه بیشتر حرکت کند. جلوگیریازنوساناتکاذبقیمت س//لطانینژاد اظه//ار داش//ت: جلوگیری از نوساناتکاذبقیمتمحصوالتباایجادشفافیت و روابط منطقی میان عرضه و تقاضا، استقرار یک سیستم قیمتگذاری شفاف و اجرایی و ناظر بر حسنانجامتعهداتطرفین،شکلگیریسیستم یکپارچه جم//عآوری اطالعات و آمار به منظور پردازش و تحلیل آمارهای تولید، واردات، صادرات و مصرف در جهت اطالعرسانی به بازار، هماهنگی میان بخشهای تولی//دی و بازرگانی و در آخر امکان مدیریت ریسک از جمله نیازمندیهای بازار کاالی کش//ور به خصوص بازار محصوالت پتروش//یمی است که همه این موارد بالذات در کارکردهای بورس کاال نهفته است. سلطانینژاد تعامل بورس کاال و پتروشیمیها را برای توسعه رینگ داخل//ی و صادراتی مثبت ارزیابی کرد و در خصوص آثار ناشی از حذف محدودیتهای

از کل واگذاریهای شرکتهای اصل ،«44» تاکنون تنها هفت درصد به نهادهای نظامی انجام شده است. حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم اصفهان و رییس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل «44» در مجلس در گفتوگو با فارس با بیان اینکه از مجموع کل واگذاریهای اصل «44» به نهادهای عمومی، حدود شش یا هفت شرکت به نهادهای نظامی واگذار شده است، گفت: اگر منظور از نهادهای نظامی، شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران باشد که عمده آنها شامل بانک مهر اقتصاد وابسته به بسیج یا سایر شرکتهاست، شاید بتوان گفت سهام شش تا هفت شرکت که حدود هفت درصد کل واگذاریها برآورد میشود، از مجموع 35 درصد سهامی که به نهادهای عمومی واگذار یا رد دیون شده، به نهادهای نظامی تخصیص یافته اس//ت. رییس کمیس//یون ویژه حمایت از تولیدملی و نظارت بر اجرای اصل «44» قانون اساسی با بیان اینکه حجم کل واگذاریهای صورت گرفته به سپاه حدود یک پنجم از کل واگذاریهای تخصیصیافته به نهادهای عمومی اس//ت، معامالتی خریداران حقیقی در این حوزه گفت: هر چند وجود برخی محدودیتها طی سالهای اخی//ر به وی//ژه در خصوص حض//ور خریداران حقیقی در بازار محصوالت پتروش//یمی اعمال ش//د اما در حال حاضر طب//ق هماهنگیهای به عمل آمده، زمینهه//ای الزم برای حذف آن محدودیتها برداش//ته ش//د تا ضمن برقراری شفافیت هر چه بیش//تر، خریداران نیز بتوانند بدون وجود محدودیت، نیازهای مصرفی خود را از این طریق تامین کنند که به دنبال آن عرضه و تقاضا نیز در این بازار به س//مت تعادل بیشتر حرکت خواهد کرد. پذیرش 80 انبار کاالیی همچنین حامد سلطانینژاد در گفتوگو با ف//ارس از پذیرش بی//ش از 80 انبار کاالیی در سراس//ر کش//ور خبر داد و گفت: هماکنون در اس//تانهای مختلف کش//ور از جمله خراسان، خوزستان و اس//تانهایی که تولیدکننده ذرت و جو هستند این انبارها در بورس کاال پذیرش ش//دهاند. س//لطانینژاد در مورد نگرانی و انتقاد خریداران و فروشندگان مواد پتروشیمی در بورس کاال مبنی بر عدم وجود مشتری، نارضایتی برخی خریداران از عدم دسترسی آسان به ضمانتها و تخصیص اعتبار مناسب، گفت: در اقتصاد هر ک//س باید کار خود را انجام دهد، وظیفه بورس تخصیص اعتبار نیس//ت، بلکه ایجاد یک بازار و طراحی ابزارهای مالی و در اختیار قرار دادن آن برای عموم ذینفعان بازار است. وی با بیان اینکه انتظ//ار توقعات ویژه از بورس مطابق با آنچه در عنوان کرد: برخی از شرکتها پیش از ابالغ سیاستهای اصل «44» قانون اساس//ی واگذار شدهاند که یا به یک صندوق یا موسسه عمومی وابسته به دولت واگذار شده است که بعدها بازار غیرمتشکل رخ میدهد منطقی و امکانپذیر نیس//ت، گفت: بورس با چنی//ن انتظارهایی از موضوع فعالیت خود دور میشود زیرا تخصیص اعتبار برای معامالت در حیطه فعالیت بانکها است منتهی بانک به کسانی که از بورس خرید میکنند با ش//رایط آس//انتری اعتبار میدهد. البته در این زمینه با بانک ملت رایزنی شده تا از طریق بسته ویژهای برای خریداران پاییندستی پتروش//یمی در ب//ورس کاال اعتب//ارات ویژهای اختصاص داده شود. عدمدخالتدرفرآیندها سلطانینژاد در خصوص اینکه چه وظایفی در حیطه فعالیت بورس کاال وجود داشته که تاکنون برای عموم ذینفعان بازار انجام نش//ده باش//د، گفت: قدر مس//لم در حوزه پتروشیمی تاکنون صنایع باالدستی با بورس همکاری خوبی داشته و محصوالت خود را در س//ال گذشته با قیمت عادالنه به دس//ت مصرفکننده نهایی رساندند اما امس//ال به دلی//ل محدودیتهایی که برای شرکتهای پتروشیمی ایرانی از جانب طرفهای چینی یا اقدامهایی که برای محدود کردن خرید مواد پتروشیمی از سوی برخی همسایگان انجام شد در نهایت تضعیف صادرات مواد پتروشیمی را در پی داشت. از اینرو شرکتهای پتروشیمی آنچه نتوانس//تهاند صادر کنند را میخواستند در بازار داخلی بفروش//ند که به راحتی محقق نمیشود. مدیرعامل بورس کاال یادآور شد: بورس در نح//وه فروش کاال هیچگاه دخالتی ندارد اما بسیاری از نهادهایی که نمیتوانستند پول خود دوباره برای واگذاری موسس//ه غیردولتی یا نهاد عمومی، به مزایده گذاشته شده اس//ت. در این بین، برخی از شرکتها نیز به درس//تی واگذار نشده یا بابت رد دیون بوده است. این را از خریداران بگیرند با ورود به بورس توانستهاند مطالبات خود را وصول کنند. وی افزود: وظیفه ب//ورس ایجاد بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و بستری برای تسویه و پایاپای معامالت به منظور ایفای تعهدات و اطالعرسانی )سیستمهای انتشار اطالعات( است تا کسی در خأل اطالعاتی تصمیم نگیرد و تقارن اطالعاتی بین همه فعاالن وجود داش//ته باش//د. وی در مورد تعیین بورس کاال به عنوان مبنای قیمتگذاری سایر محصوالت اس//تراتژیک کش//اورزی از جمله گندم و شکر از س//وی دولت گفت: اجرای سیاس//ت قیمت تضمینی و در عین حال توجه به بحث کیفیت محصوالت کش//اورزی سیاس//ت دولت است. محصوالتی همچون جو و ذرت روی معیش//ت مردم به عنوان نهادههای دامی اثرگذار هستند. اگر قیمت نهادههای دامی بخواهد افزایش یابد قیمت گوشت نیز افزایش مییابد و همه مردم از آن متاثر میشوند. رصدکردندائمی سلطانینژاد ادامه داد: الزم است بازاری وجود داش//ته باش//د که دائما بتوان آنرا رصد کرد و وضعیت قیمتها را بر اس//اس مکانیسم بازار به نف//ع همه فعاالن پیش برد. این مقام مس//وول با بی//ان اینکه تنظیم بازار ب//ا فروش بلندمدت میتواند محقق شود، افزود: محصوالتی که برای طرحقیمتتضمینیتخصیصمییابندعمومابر مبنایماده33 قانونبهرهوریکشاورزیهرسال از سوی هیات وزیران انتخاب میشوند. به جز ذرت و جو امسال برنج و گندم نیز انتخاب شدهاند که در این زمینه گندم چهار استان برای طرح قیمت تضمینیانتخابشدهتاکمکمبهکلکشورتسری یابد. وی افزود: در مورد برنج نیز قیمت حمایتی این کاال پایینتر از قیمت بازار است و اگر متصور باشیمقیمتبازاریبرنجبهکمترازقیمتحمایتی آن کاهش یابد آن زمان بورس ورود خواهد کرد و آم//اده پذی//رش برنج کش//اورزان و عرضه آن در ب//ورس خواهد بود. مدیر عامل بورس کاال از پذیرش بیش از 80 انبار در سراس//ر کشور خبر داد و گفت: در استانهای خراسان، خوزستان و استانهاییکهتولیدکنندهذرتوجوهستندغالبا انبارهای پذیرش شده بورس کاال وجود دارد. وی افزود: گسترش دسترسی به بورس کاال از طریق انبارهای کاالیی محقق خواهد ش//د چرا که این اعتقاد وجود دارد که در بورسهای اوراق بهادار اگر تاالر معامالتی باعث حضور معاملهگران بیشتری میشود در بورسهای کاالیی حضور انبار و حضور درمحلدریافتکنندگانخدماتگیرندگانباعث توسعه بورس کاال میشود. این مقام مسوول در خاتمه گفت: گواهی س//پرده کاالیی به پشتوانه قبض انبار از زمانی که مطرح ش//ده تا کنون با اقبال خوبی روبهرو بوده و به تدریج همه انبارهایی که ظرفیت کاالیی شدن داشته و استانداردها را تبعیت میکنند و همچنین زیرساخت بارگیری و بارانداز را دارند متقاضی ثبت ش//دن در بورس کاالهستند. نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دلیل اصلی عدم موفقیت در واگذاریهای اصل «44» از س//وی سازمان خصوصیسازی از ابتدای تاسیس تاکنون چه بوده است، گفت: عدم رعایت اولویتبندیها در واگذاریها و در عین حال نبود بخشخصوصیسازیتوانمندباعثشدهتاروندخصوصیسازی با فراز و نش//یبهای بسیاری مواجه باشد. وی افزود: در این ارتباط، نگاه درآمدی دولت به واگذاریها باعث شد تا به جای تمرکز بر واگذاری شرکتهای گروه 1، واگذاری شرکتهای گروه 2 که شامل بنگاههای بزرگ بود، در اولویت قرار گیرد چرا که دولت میخواس//ت به درآمد یکبارهای دست یابد یا دیون خود را به سرعت تسویه نماید. فوالدگر گفت: از طرفی، نبود بخشخصوصی توانمند باعث شده تا اغلب واگذاریها به خصولتیها و مجموعهای از شرکتهای وابسته به دولت واگذار شود که در این بین سهم بخشخصوصی از کل واگذاریها از 10 درصد فراتر نمیرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.