بازگشایی 4 نماد در فرابورس

Jahan e-Sanat - - News -

گروه بورس- معامالت فرابورس در دومین روز کاری این هفته با دادوس//تد 210 میلیون ورقه بهادار به ارزش 944 میلیارد ریال دنبال ش//د. سهامداران دادوستدهای روز گذش//ته را همچنین با رش//د یک واحدی آیفکس و بازگشایی چهار نماد معامالتی پشت سر گذاشتند. بر این اساس شاخص کل فرابورس با افزایش یک واحدی به پله 924 واحدی رسید و در جریان بازار نمادهای معامالتی ش//رکت س//رمایهگذاری تدبیرگران فارس و خوزستان، فوالد هرمزگان جنوب، کارخانجات کابلس//ازی ایران و شرکت پرمیت بازگشایی شدند. روز گذشته سهامداران به معامله 143 میلیون سهم به ارزش 344 میلیارد ریال در مجموع بازارهای اول و دوم نیز پرداختند و نماد شرکت ریلپرداز سیر با نقل و انتقال 26 میلیون سهم به ارزش 47 میلیارد ریال بیش//ترین حج//م و ارزش معامالتی را در ای//ن دو بازار تجربه کرد. نگاه//ی به تابلوی نمادهای پربازدی//د نش//ان میدهد نماده//ای »ذوب«، »بمپنا« و »اوان« در صدر ایس//تادند و نمادهای »اوان«، »قچار« و »حریل« در حالی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند که نمادهای »کمرجان«، »حس//یر« و »قشیر« باالترین افت قیمتی را شاهد بودند. معاملهگران بازار پایه نیز 64 میلیون سهم به ارزش 131 میلیارد ریال را در تابلوهای معامالتی این بازار دس//ت به دس//ت کردند و به ترتیب نماد معامالتی ش//رکتهای کود ش//یمیایی اوره لردگان و صنایع و معادن احیا س//پاهان بیشترین حجم و ارزش معامالتی را به خود اختصاص دادند. در سوی دیگر بازار ش//اهد جابهجایی نزدیک به 102 هزار ورقه تس//هیالت مسکن به ارزش حدود 80 میلیارد ریال بودیم که اوراق تسه اردیبهشتماه 96 بیشترین حجم و ارزش معامالتی را در مقایس//ه با سایر تسهها به ثبت رساند. روز گذشته این اوراق در دامنه قیمتی 768 تا 800 هزار ریال مورد مبادله قرار گرفتند. معامالت بازار اوراق با درآمد ثابت نیز ب//ا خرید و فروش 368 هزار ورقه به ارزش 363 میلیارد ریال پیگیری شد. در این بازار اسناد خزانه اسالمی مرحله نهم در صدر این بازار ایس//تاد و بیشترین حجم و ارزش معامالتی را تجربه کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.