13 هزار میلیارد ریال ارزش صندوقهای

Jahan e-Sanat - - News - بازار

ش//رکت س//پردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )س//مات( ارزش صندوقهای قابل معامله (ETF) در بازار س//رمایه را بیش از 13 هزار میلیارد ریال اعالم ک//رد. به گزارش س//مات، بر اس//اس جدیدترین آمارها، ارزش صندوقهای قابل معامله در تیرماه امس//ال به رقم 13 ه//زار و 35 میلیارد ریال رس//ید. در حال حاضر 26 صندوق قابل معامله در بازار س//رمایه ایران فعال هستند و صن//دوق اعتم//اد آفرین پارس//یان با ارزش//ی معادل 5363 میلی//ارد ریال بزرگترین صندوق ETF اس//ت. صندوقهای قاب//ل معامله، صندوق امین 1359 میلیارد ریال، صندوق پایدار سپهر با 1113 میلیارد ریال، توسعه 1006 میلیارد ریال، صندوق کیان با 842 میلیارد ریال و صن//دوق آرمان آتی کوثر با 635 میلیارد ریال به ترتیب در رتبههای دوم تا ششم بزرگترین صندوقهای ETF بازار سرمایه قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.