221 ریال سود برای هر سهم »کطبس«

Jahan e-Sanat - - News -

زغالس//نگ نگی//ن طبس صورته//ای مالی یکس//اله منتهی به 30 اس//فندماه 95 را با س//رمایه معادل 150 میلی//ارد ریال به صورت حسابرسیشده منتشر کرد. شرکت زغالسنگ نگین طبس در دوره 12 ماهه منتهی به 30 اس//فند 59، مبلغ 297 میلیارد و 98 میلیون ریال درآمدهای عملیاتی داشت. از درآمد این شرکت بهای تمامشده درآمدهای عملیاتیکسرشدوسودناخالصدورهبهمبلغ76 میلیاردو244 میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینههای فروش، اداری و عمومی کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ 48 میلیارد و 160 میلیون ریال محاسبه شد. از سود عملیاتی دوره نیز هزینههای مالی و مالیات کسر و پس از اضافه شدن درآمدهای غیرعملیاتی به آن، سود خالص دوره معادل 33 میلیارد و 200 میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 221 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشته شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 37 میلیارد و 70 میلیون ریال سود انباشته پایان سال در حسابهای »کطبس« منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.