افزایش 100 درصدی سرمایه »آپ«

Jahan e-Sanat - - News -

س//ازمان ب//ورس و اوراق بهادار ب//ا افزایش س//رمایه 100 درصدی ش//رکت آس//ان پرداختپرش//ین موافقت کرد. افزایش سرمایه شرکت آسانپرداختپرشین از مبلغ یک هزار میلیارد به مبلغ دو هزار میلیارد ریال از محل س//ود انباشته از سوی سازمان بورس بالمانع اعالم شد. بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه شرکت آسانپرداختپرشین به منظور تحقق طرح توسعه پایانههای فروشگاهی خواهد بود. انجام افزایش سرمایه »آپ« حداکثر تا 60 روز پس از تاریخ این مجوز امکانپذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر موجب ابطال این مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.