شفافسازی21 ماهه»غسالم«

Jahan e-Sanat - - News -

سالمینصورتهایمالیمنتهیبه03 اسفند5931 راباسرمایه003 میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت سالمین در دوره 12 ماهه یادشده مبلغ 92 میلیارد و 171 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و به هر سهم مبلغ 307 ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مش//ابه سال مالی 49، معادل 90 درصد افزایش نشان میدهد. »غس//الم« سود انباشته پایان دوره مذکور را مبلغ 137 میلیارد و 845 میلیون ریال اعالم کرده اس//ت. یادآوری میش//ود این شرکت در دوره مشابه در سال 49، مبلغ 48 میلیارد و 523 میلیون ریال سود خالص و 162 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.