رشد پیشبینی »سدشت«

Jahan e-Sanat - - News -

شرکت صنایع سیمان دشتستان نخستین پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 97 را حسابرسی نشده و با سرمایه یکهزارو081 میلیاردریالمنتشرکرد.شرکتصنایعسیماندشتستان نخستین پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 97 را مبلغ 59 ریال اعالم کرد که این رقم در مقایسه با پیشبینی سال مالی جاری معادل 16 درصد افزایش داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.