24 ُحکم بخش خصوصي

Jahan e-Sanat - - News - بازار

»جهانصنعت«-اگرچهتواناييبخشخصوصي در ايران سالهاست كه در سايه بيتوجهي قرار گرفته و همكاري سازنده دولت با اين بخش تنها در حد وعده و وعيد باقي مانده است اما با توجه به نقش تاثيرگذار فعاالناينبخشدرفضاياقتصاديكشوروهمچنين سرمايهگذاريها،چهرههايسياسيخوبميدانندكه براي جلب توجه و پررنگ شدن حضور خود در بدنه دولت، بايد مورد توجه بخش خصوصي قرار گيرند. از اينرو مهرههاي سياس//ي دولت قبل از اينكه توسط مجلس تاييد ش//وند، براي جلب راي اعتماد، بخش خصوصي را نيز وارد بازي ميكنند. وزراي اقتصادي پيشنهادي دولت دوازدهم نيز يكي دو روزي است كه سعي دارند با حضور در جمع فعاالن بخشخصوصي و شنيدن دغدغههاي آنها، دست كم براي گرفتن راي اعتماد هم كه ش//ده، فعاالن اين بخش را راضي نگه دارند اما در نهايت بايد ديد كه پس از روي كار آمدن اينوزرا،بازهمصدايفعاالنبخشخصوصيبهدولت خواهدرسيدياخير.

برهميناساسديروزمحمدشريعتمداري،معاون اجراييرييسجمهورووزيرپيشنهاديصنعت،معدن و تجارت و همچنين مس//عود كرباسيان، رييس كل گمرك كه به عنوان وزير پيشنهادي اقتصاد توسط روحاني معرفي شدهاند، در جمع فعاالن اتاق بازرگاني تهرانحضورپيداكردندتاعالوهبرارائهبرنامههايخود براي چهار سال آينده، به اولويتهاي اقتصادي مد نظر فعاالنبخشخصوصيكهبايدازاينپسدرراسامور آنها قرار گيرد، گوش فرا دهند.

با اينكه وزراي اقتصادي پيش//نهادي دولت زمان زيادي را در جمع فعاالن اتاق بازرگاني تهران نبودند اما درهمينفرصتكوتاهنيزبخشخصوصيسعيكرد با اين وزرا اتمام حجت كند چراكه طي سالهاي اخير بخشخصوصيازطريقارائهراهكارومشورت،هشدارو حتياعتراضسعيكردهدولترامتوجهكموكاستيها كرده و در نهايت حضور فعاالن بخشخصوصي واقعي را در اقتصاد پررنگ كند اما با وجود شعارهاي دولت در نشستهاي گوناگون، همچنان اصل «44» مبحثي اس//ت كه بيش از همه قوانين ناديده گرفته ميشود اگرچه وع//ده و وعيد در مورد اين موضوع نقل همه مجالسومحافلدولتمرداناست.

در حالي كه رييس اتاق بازرگاني نسبت به دخالت بيش از اندازه دولت در اقتصاد ش//اكي ب//ود از وزراي پيشنهادي خواست از اين پس اتاق بازرگاني را همكار خودبدانندوقبلازهرتصميمي،گوشهچشمينيزبه اتاق داشته باشند. محمد شريعتمداري نيز در اينباره گفت: مهمترين اعتقاد ما سبك كردن دولت است و واگ//ذاري تصديگري به بخش خصوصي واقعي نيز مدنظرمااست.همچنينوزيرپيشنهادياقتصاددولت دوازدهمنيزدرديداربافعاالناقتصادياظهاركرد:اصل «44» قانون اساسي در اقتصاد كشور بهطور كامل اجرا نشده و تنها يك محور آن كه واگذاري بوده ديده شده و بهرهوري اجاره به ش//رط تمليك در آن مورد توجه قرارنگرفتهاست.بااينحالبااينكهبههتلپنجستاره دعوت نشدهام اما از اين پس همه با هم تالش ميكنيم تامشكالترفعشود. سبككردندولت،اعتقادمااست در بيست و نهمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران كه روز گذش//ته برگزار ش//د، محمد شريعتمداريبهعنوانگزينهپيشنهاديوزارتصنعت گفت: ما دوران كمنظيري را به لطف خدا و همت شما فعاالنبخشخصوصيخواهيمداشت.معاوناجرايي رييسجمهور افزود: سابقه ما در گذشته نشان داده به نمايندگانبخشخصوصياعتقادداريمواميدواريمدر آينده از مشورت و همفكري اين بخش بيشتر استفاده ش//ود. ش//ريعتمداري با تاكيد بر اينكه در مجموعه فعاليتهاي ما مهمترين اعتقاد ما سبك كردن دولت است، تصريح كرد: اگر در حوزه سرمايهگذاري خارجي مشكل داريم، بسيار اميدواريم با حضور كرباسيان در وزارت اقتصاد، موانع حل ش//ود. شريعتمداري بيان داشت: واگذاري تصديگري به بخشخصوصي واقعي مدنظرماستواستفادهازتوانايياتاقهاازجملهاصناف باتوجهبه5/2 ميليونواحدصنفيبسياربرايماحائز اهميت است، زيرا واحدهاي صنفي ميتوانند بخش مهمي از توليد را برعهده بگيرند. شريعتمداري گفت: واگذاريها به نحو صحيح بايد ادامه يابد و اگر اشكالي در واگذاري هست، بايد به نحو صحيح انجام شود، نه اينك//ه واگذاري برگردد. وي افزود: بار تكلف دولت به اندازه كافي سنگين است و سياست من اين است كه به هيچ وجه بار تكلف را افزايش ندهم. بنابراين ما بايد تصديگريها را به بخش غيردولتي واگذار كنيم و به لطفالهياينمسيرراپيشخواهيمرفت. وعدهبهبخشخصوصي شريعتمداري افزود: يكي از مهمترين برنامههاي دولت دوازدهم در صورتي كه من مسووليت را بر عهده بگيريم، سپردن كار به بخش خصوصي و غيردولتي است. بخشخصوصي بايد در جايگاه خودش باشد و هم در سياستگذاري بهعنوان بهترين مشاور دولت و هم با حق تصميمگيري و راي كنار دولت قرار گيرد. همچنيناينبخشبايددراجرايفعاليتهاياقتصادي كشورنظارتكندوماپيشنهاداتبهروزدرحوزهتوسعه اقتصادي ايران را از زبان پارلمان بخش خصوصي ايران هرروزبهتروبيشتربشنويم.

وي در مورد رونق توليد گفت: بايد در اين زمينه قدمهاياساسيبرداشتودراينسالاشتغالمهمترين عنصرياستكهبايدبهدنبالحلآنباشيموبيكاريرا تجارت جهاني با مكانيزم انعقاد قراردادهاي تجاري دوجانبه در چارچوب مقررات WTO و به صورت ؛FTA -11 لزوم آزادسازي قيمتها و حذف تدريجي كنترل قيمت و نرخگذاري؛ 21-تكنرخيشدنارزمبتنيبرحقايقاقتصاديومستندبهقوانينبرنامههاي چهارم،پنجمواحكامدائميبرنامهششم؛

-13 هدفمندي پرداخت مش//وقهاي صادراتي با رويكرد افزايش صادرات غيرنفتي با ارزش افزوده باال در حوزه كاال و خدمات؛

41-مديريتتعادلمحوردرحوزهتنظيموارداتوصادراتباهدفتعادلبازار داخل با اجتناب از اعمال موانع تعرفهاي يا غيرتعرفهاي؛ -15 تعديل تعرفه واردات با هدف كاهش قاچاق كاال؛ 61-انتشاركتابمقرراتصادراتووارداتپيشازآغازسالشمسيوتثبيت تعرفه، حداقل به مدت يكسال با هدف ايجاد شفافيت در معامالت تجاري؛

-17 واگذاري موضوع تصديگرايانه مديريت نمايشگاههاي تجاري به بخش خصوصيكشور؛

-18 تمركز بر موضوع كميت توليد دارو با توجه به مسووليت قانوني وزارت صنعت، معدن و تجارت در وزارتخانه مذكور و ابقاي مقوله كيفيت صنعت دارو، در حوزه عملكرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛

-19 تمركز اختيارات تجاري در حوزههاي مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

02-برنامهريزيهدفمندبهمنظورتجميعتقاضاباهدفافزايشبهرهوريو نيزارتقايتوانرقابتينزدتوليدكنندگانداخلي؛

-21 برنامهريزي و ايجاد بستر مناسب جهت تشويق سرمايهگذاران خارجي برايطرحهايتوليدمشتركبااولويتبهرهگيريازتوليداتواحدهايمذكوردر طرحهايتوسعهايومناقصاتدولتي؛

-22 ضرورت تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور با هدف توسعه متوازن اقتصاد ملي و رشد پايدار و چندجانبه كشور؛

-23 جوانگرايي در انتخاب معاونان و استفاده از نيروهاي تازهنفس و صاحب ايده؛

-24 توجه ويژه به مشكالت و وضعيت شركتهاي استارتآپي و اسامايها بهخصوصدرحوزهمالياتي؛

درنشستاتاقبازرگانيتهران،فعاالناقتصاديبخشخصوصيباحمايتاز وزرايپيشنهادياقتصادوصنعتدولتدوازدهم،42 خواستهخودازدولترادر قالب بيانيه مطرح كردند كه در ادامه آمده است:

-1 توجه و تاكيد بر اجراي كامل ماده 2 و 3 قانون بهبود مس//تمر محيط كسب و كار مبني بر استفاده موثر از نظرات بخش خصوصي در پيشنهاد قوانين وتدوينآييننامهها

-2 توجه خاص و استفاده حداكثري از ظرفيت موجود در شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي در راستاي نقشآفريني بيش از پيش بخش خصوصي؛

3-برنامهريزيبهمنظورخروجفضاياقتصاديكشورازشرايطركوداقتصاديبا رويكردجلوگيريازبروزتورمبااقداماتينظيرتوانمندسازيبخشخصوصي،بهبود محيط كسب و كار، تسهيل دسترسي به منابع مالي و ورود به بازارهاي جهاني؛

-4 تغيير رويكرد در رويه خصوصيسازي و رعايت اصل واگذاري به بخش خصوصيموثر؛

-5 برنامهريزي وزراي اقتصادي به منظور شفافسازي حداكثري در حوزه عملكرد خود، مبارزه هوشمند با فساد با رويكرد استقرار حاكميت شركتي در بنگاههاي بزرگ اقتصادي متعلق به دولت، اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات در حوزه اقتصادي، انتشار صحيح اطالعات و آمار اقتصادي و افزايش شفافيتمالياتيوگمركي؛

6-تمركزبرتوسعهبازارسرمايهباهدفتسهيلتامينماليبنگاههاياقتصادي و كمك به ارتقاي رشد اقتصادي كشور؛

7-تدوينبرنامهايبااولويتآنيبهمنظورمقابلهبامشكالتنظامبانكيكشور مشتمل بر بهكارگيري روشهاي كارآمدتر پيشگيرانه و پيادهسازي راهبردهاي كاراتر در مواجهه با بحران؛

-8 ارتباط نزديكتر مقامات ناظر بر بازارهاي پول و سرمايه با هدف انتقال ديدگاهها، اصالح بازار مالي و توسعه متوازن آنها؛

-9 برنامهريزي به منظور عاديس//ازي مناسبات بانكي با نظام بينالمللي جهت كاهش ريسك و افزايش مبادالت ارزي با استفاده از ابزارهاي بانكي نظير CL، يوزانس ...و

01-ارائهبرنامهمشخصحاويزمانبندياجراييجهتالحاقكشوربهسازمان حلكنيمكهراهحلآنهمتوسعهتوليددرايراناست. درصادراتموفقنبوديم ويافزود:درتالشهستيمبههرترتيبيحجممنابع كرباسيانبابياناينكهصادراتامرجديبرايكشور ماليكهازسيستمبانكيبهسمتتوليدميآيدراافزايش بهحسابميآيد،گفت:برايافزايشتقاضادرشرايط دهيمكهالبتهنرخسودتسهيالتاعطاييبهفعاليتهاي فعلياقتصادكشوربايدبهصادراتتوجهبيشتريشود. توليدينرخياستكهمتناسبنيستوماحتمابايد وياضافهكرد:دربحثصادراتباروسيهباوجوداينكه بااستفادهازمكانيسمهاينظامبينبانكيرفعمشكلو كانالسبزگمركيايجادشدوتعرفههاكاهشيافتاما نرخرامتناسبكنيم. درصادراتبهاينكشورموفقنبوديم.

شريعتمداريگفت:مسايلپيرامونينظامتوليدي كرباسياندرادامهبيانكرد:تركيهازآنطرفكشور كشور در بخش صنعت و معدن بايد در بخش ايجاد مارادورميزند،پشتمرزهاميايستدوكاالهايشرابه تقاضا در بازار داخل و خارج حل و فصل شود كه براي عراق صادر ميكند. بنابراين براي صادرات بايد اهتمام آن برنامههايي داريم كه جزييات آن اعالم شود. وزير بيشتري داشت. وي همچنين درباره توسعه مناطق پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين آزاد گفت: در توسعه يا عدم توسعه مناطق آزاد كشور بيان داشت: ستاد تدابير ويژه اقتصادي مربوط به زمان اختالف نظر وجود دارد اما باالخره در اين خصوص بايد تحريمبود،امااالنتحريمنيستيم. بهجمعبندينهاييرسيد. نقدجديبهقانونرفعموانعتوليد بهسيفكمكميكنيم همچنين در ادامه اين نشست، وزير پيشنهادي كرباسيان در ادامه صحبتهاي خود گفت: اصل اقتصاد دولت دوازدهم با بيان اينكه بنده نقد جدي به اول س//رمايهگذاري خارجي، نرخ ارز اس//ت بنابراين قانون رفع موانع توليد، كسب و كار و آييننامههاي آن يكسانسازي نرخ ارز يك امر پذيرفته شده به حساب دارم گفت: در صورتي كه نخواهيم كاري كنيم آنقدر ميآيد كه براي اجراي آن بايد همه جوانب ديده شود. آييننامهميگذاريمكهآنكارانجامنشود. كرباسيانبابياناينكهاقتصادامريپيشبينيشده

مسعودكرباسياندرديداربافعاالناقتصادياظهار بهحسابنميآيد،افزود:برجامتحولمناسبيدركشور كرد: اصل «44» قانون اساسي در اقتصاد كشور بهطور ايجادكرد.دراينميانباتوجهبهاينكهجامعهمتاثراز كامل اجرا نشده و تنها يك محور آن كه واگذاري بوده تغييرات است، بنابراين با همدلي و هماهنگي و دانش ديدهشدهوبهرهورياجارهبهشرطتمليكدرآنمورد جمعيذينفعانميتوانكارراپيشبرد. توجهقرارنگرفتهاست.ويافزود:آنهاييكهواگذارشده وي با بيان اينكه بايد به س//متي حركت كرد كه در برخي موارد براي رد ديون بوده و نبايد واگذاريهايي بهرهوري در اقتصاد كش//ور افزايش يابد، گفت: الزم صورتگيردكهممكناستفعاليتغيراقتصاديداشته است در اين باره به نحوي حركت كرد كه توليد همراه باشد.كرباسياندرادامهدربارهكسبمسووليتاحتمالي با بهرهوري افزايش يابد. وي با بيان اينكه در صنعت دروزارتاقتصادبابياناينكهبههتلپنجستارهدعوت وفاق ملي در باالترين سطح تنظيم و ابالغ شده است، نشدهاست،گفت:برايرفعمشكلهاهمهبايدتالش گف//ت: اين امر مورد تاكيد ما در وزارت اقتصاد دولت وسعيكنيمتاگوشهايازكارهاگرفتهشود. دوازدهمخواهدبود.

وي اف//زود: زماني هم ك//ه در گمرك بودم، به كرباسيانهمچنيندربارهاصالحنظامبانكيگفت: قانون رفع موانع توليد، كسب و كار و آييننامههاي در كنار سيف رييس بانك مركزي هستيم و به وي آنانتقادداشتم. كمكميكنيم.

گوشه چشمي به اتاق بازرگاني داشته باشيد

رييس اتاق بازرگاني تهران نيز در اين نشس//ت خطاب به ش//ريعتمداري گفت: ات//اق بازرگاني را هم//كار خود بدانيد و قب//ل از هر تصميمي با اتاق مش//ورت كنيد. دستكم گوش//ه چشمي به اتاق بازرگاني داشته باشيد.

مسعود خوانساري اظهار كرد: كابينه دولت دوازهم بعد از چانهزنيهاي مختلف به مجلس معرفي شد و ما هم بابت وزراي پيشنهادي به ويژه وزراي اقتصادي خوشحالهستيم.

رييساتاقبازرگانيتهراندرموردتفكيكوزارتخانه صنعت،معدنوتجارتبهدوبخشصنعتيوبازرگاني گفت:خوشحاليمكهباپيگيريهاوهمچنيندرخواست بخشخصوصيقرارشداينوزارتخانهبههمينشكل كنوني باقي بماند و دولت از تفكيك آن منصرف شد.

خوانساري در مورد تك نرخي كردن ارز و اظهارات اخير س//يف در اين باره گفت: اي//ن موضوع يكي از ضروريترين مسايل اقتصادي كشور است و ما هم به جد تكنرخي كردن ارز را پيگيري ميكنيم. در كنار آنبايدبهموضوعاتمختلفازجملهيارانههاونرخسود بانكي و نرخ سپردهها نيز پرداخته شود چراكه هر چه ديرتربهاينموضوعاتپرداختهشودمشكالتاقتصادي بيشتريراايجادميكند.

رييس ات//اق بازرگاني تهران در ادامه بيان كرد: با گذشتبيشاز01 ماهازامضايتوافقاوليهدرنمايشگاه خودروپاريس6102،قراردادبزرگترينسرمايهگذاري تاريخ صنعت خودرو ايران بين رنو فرانسه و ايدرو به عنوان نماينده بخش دولتي در ايران و شركت »پرتو نگينناصح«بهعنواننمايندهبخشخصوصيشانزدهم مردادماه جاري امضا شد.

وي گف//ت: اي//ن قرارداد بع//د از توت//ال يكي از قراردادهاي خ//وب بود كه اميدواريم مقدمهاي براي ورودسرمايهگذاريخارجيبهكشورباشد.

تامينمالي،مهمترينماموريتوزارت اقتصاد

داوود دانشجعفري، وزير اسبق اقتصاد نيز در اين نشس//ت گفت: برنامههاي اقتصاد ايران در چارچوب اسنادباالدستيوابالغيههايمقاممعظمرهبريتعريف ميشود بنابراين وزارت اقتصاد بايد مجري خوبي براي اين برنامهها باشد. وي اظهار كرد: برنامه وزير اقتصاد را باسههدفاصليافزايشثروتعمومي،باالرفتنتوليد و اشتغال تدوين كردهاند و اين سه برنامه اصلي دولت تعيينشدهاستامامأموريتاصليوزارتاقتصاددراين برنامهتنظيمسياستهايماليواقتصادي،هماهنگي بينسازمانهايمختلف،مديريتسازمانهايبورس و ماليات، مديريت عمليات مال//ي دولت و پرداخت هزينهها و نيز انجام امور محاس//باتي و نظارت مالي عنوانشدهاست.

وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي افزود: مهمترين ماموريت وزارت اقتصاد، تامين مالي است؛ به اين معنا كه مهمترين مشكل كنوني كشور، تامين منابع مالي بهشمارميرود،بنابراينيكدستگاهدرمجموعهدولت، اينوظيفهرابايدبرعهدهبگيردكهتوسعهفعاليتهارابا تامينمنابعماليصورتدهد.

وي تصريح كرد: بانك مركزي در شرايطي نيست كهتامينماليراصورتدهد،چراكهممكناستمتهم بهتورمزاييشوداماباراصليمسووليتتامينماليبايد برعهدهوزارتاقتصادباشد؛بهخصوصاينكهمشكالت ورشكستگيوتحريمها،خودرادرتامينمالينشانداده كهخوشبختانهوزارتاقتصاددربرنامهوزيرپيشنهادي اينمسووليترابرعهدهگرفتهاست.

دانشجعفريگفت:بايددربرنامهوزيرپيشنهادي بهبخشخصوصينقشبيشتريدادهشودواستفاده بيش//تر از فرصتهاي بينالمللي نيز عملياتي شود، در اي//ن صورت اقتصاد ايران به يكي از آرزوهاي خود خواهدرسيد. بازيخطرناكسودموهومي درادامهايننشست،عضوشورايعاليبورسبابيان اينكه دولت به بازار بدهي، به عنوان يك منبع درآمد نگاهميكند،گفت:متاسفانهدولتواردبازيخطرناك نرخ سود موهومي شده است.

حس//ين عبدهتبريزي اظهار كرد: امكان اينكه با بازدهاسمي41 تا51 درصدي،02 درصدسوددهيم، مشكلساز است؛ اما اصالح اين موضوع نيز ميتواند به ماصدمهتورميبزند.ويافزود:اينبهترينراهياست كهدولتزيانبانكهارابدهدامابايدهزينهتورميآنرا نيزبپذيرد؛پساينيكتلهاقتصادياستكهاگرحتي اينمسالهراحلكنيم،دچارتورمهستيمواگرهمحل نكنيم،اشتغالوتوليدامكانپذيرنيست.

عبدهتبريزيبابياناينكهباروندفعلي،كشتورمدر يكجاييرهاخواهدشد،گفت:اگردولتروحانيفكر كند كه وضعيت نامتعادل را ادامه دهد، هيچ اشتغالي ايجاد نخواهد ش//د، چراكه نرخ نامتعادل در اقتصاد مشكلسازشدهاست؛بنابراينچونبودجهنيزمشكالت اساسي دارد، دولت نيز وارد بازي نرخ سود بانكي شده است؛ چراكه قرار بود، بازار بدهي كمك كند كه تاريخ بدهيها مشخص شود، در حالي كه اكنون بازار بدهي نيز از كاركرد خود خارج شده است.

ويافزود:درخواستمااينبودكهبازاربدهيكمك كند كه دولت بدهي خود را تاريخدار كند اما دولت به عنوان يك منبع درآمد به اين بازار نگاه كرده است و وارد بازي شده است.

به گفته اين استاد دانشگاه با نرخ كنوني جمعيت كشور كه وارد بازار كار ميشود، دولت مشكل اساسي براي اش//تغال دارد، در حالي كه در دولت نهم و دهم آهنگورودافرادبهبازاركاربسيارمحدودبودامادردولت يازدهم به يكباره بيش از يك ميليون نفر تقاضاي ورود به بازار كار را داشتند و ايجاد اشتغال براي اين جمعيت، امربسياردشوارياست. شمابهترازاينباشيد فرهاد فزوني، عضو اتاق بازرگاني نيز در ادامه اين نشستخطاببهكرباسيانبيانداشت:دربخشامور بانكيبرنامهايداريد؟درموردپيگيريمطالباتبخش دولتي از دولت، هيچ برنامهاي براي دريافت مطالبات بخشخصوصيازدولتنداريد.

وي افزود: چهار سال، يك عدهاي قبل از اينكه وزير شوند آمدند پشت اين ميز نشستند و خيلي قولها به مادادند،وليبعدازاينكهازمجلسراياعتمادگرفتند، همه قوله//ا را فراموش كردند و بخش خصوصي را دالل خواندند و گفتند كه بخش خصوصي فقط بلد اس//ت گاليه كند. اما اميدوارم آقاي كرباسيان! شما بهترازاينباشيد. هشداربهدولت همانطور كه فعاالن بخش خصوصي نيز كامال به اين موضوع اذعان دارند، وزراي دولت اگرچه قبل از به دست گرفتن سكان وزارتخانهها،سعي دارند با شعارهاي گوناگون دل بخش خصوصي را به دست آورند اما در نهايت بعد از اينكه بهطور جدي مشغول به كار ميشوند، حتي براي حضور در جمع فعاالن اين بخش نيز بهانه ميآورند و معموال با هزار دليل و بهانه بيمورد، عملي نشدن وعدههاي خود را رفع و رجوع ميكنند اما به نظر ميرسد كه طاقت بخش خصوصي ديگر تمام شده و اگر در دولت دوازدهم نيز تغييرات اساس//ي در اقتصاد و نحوه واگذاريها صورت نگيرد، نه تنها كابينه روحاني مورد انتقاد و خشم بخش خصوصي قرار خواهد گرفت بلكه دولت روحاني به كلي از چشم مردم ميافتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.