حذف قيمت مصرفكننده اجرا نمیشود

Jahan e-Sanat - - News -

بااينكهساالنه031 ميليونتنموادغذاييدركشورتوليد ميشوداما52 ميليونتنآنهدرميرود.درهمينخصوص رييس تعاوني توليدكنندگان مواد غذايي گفت: با توسعه صنايع تبديلي و تكميلي در كشور، ميتوان از اين هدررفت جلوگيري كرد. مهدي كريميتفرشي افزود: با رفع تحريمها، قيمت مواد غذايي21 تا51 درصدكاهشيافتهاست.

ويبااشارهبهاينكه09 درصدموادغذاييتوليديدركشوراز محصوالتكشاورزيبهدستميآيد،گفت:ايندرشرايطياست كهكارخانههايموادغذاييبا05 درصدظرفيتكارميكنند. كريميتفرشيباتاكيدبراينكهبايدرويصادراتبيشتركاركنيم، افزود: تاكيد دولت دوازدهم بر توسعه صادرات است كه اميدوارم اين مهم در زمينه صنايع غذايي كشور نيز محقق شود.

اين مقام مسوول با اشاره به صادرات مواد غذايي گفت: عراق ازمجموعهشتميليارددالروارداتموادغذايي،009 ميليون دالر آن را از ايران وارد ميكند. كريميتفرشي افزود: قطر نيز از سهميليارددالروارداتموادغذايي،سالگذشتهفقط81 تا02 ميليون دار را از ايران وارد كرد.

رييس تعاوني توليدكنندگان مواد غذايي ابراز اميدواري كرد صادرات مواد غذايي از ايران به قطر با شرايط خاصي كه برايش پيشآمده،به001 ميليوندالرافزايشيابد.

به گفته وي، ص//ادرات مواد غذايي به قطر ميتواند زمينه صادرات به ديگر كشورهاي عربي را براي ايران فراهم كند.

كريميتفرشي اظهار داشت: اكنون41هزار واحد در صنايع غذايي كشور فعال است كه اميدواريم وزارت جهاد كشاورزي و بانك كشاورزي بتوانند با حمايت از توليدكنندگان مواد غذايي، بنگاههايي را كه با همه ظرفيت خود در عرصه توليد نيستند، توانمند كنند. وي سهم اشتغالزايي در صنايع غذايي كشور را 61درصدازاشتغالكشورعنوانكردوگفت:صنايعغذاييكشور ظرفيتهايزياديبرايتوسعهداردكهميتوانداشتغالبيشتري راهمايجادكند.ويمهمترينمشكالتپيشرويصنايعغذايي كشور را كمبود نقدينگي و ديركرد اقساط واحدهاي كوچك عنوان كرد و گفت: طي هفت ماه گذش//ته 776 هزار ميليارد ريال تسهيالت به بخش صنايع غذايي كشور پرداخت شده كه بيشترآنباهدفادامهحياتكارخانههابودهاست.رييستعاوني توليدكنندگان مواد غذايي با اشاره به اهميت توليد مواد غذايي گفت: يك بشكه زرشك ايران هفت برابر بشكه نفت ارزش دارد. چنينمقايسهاينشانميدهدچهثروتعظيميدرايرانغيراز نفت وجود دارد كه بايد براي توليد و صادرات آن تالش كرد.

ويميزانصادراتموادغذاييرادرس//ال58 معادل005 ميليون دالر ذكر كرد و گفت: اين ميزان در سال 95 به شش ميليارد دالر رسيد و پيشبيني ميشود در سال 96 به هفت ميليارد دالر افزايش يابد.

وی همچنين در مورد بحث حذف قيمت مصرفكننده از روی مواد غذايی به فارس گفت: در شرايط فعلی امكان اجرايی شدن اين مسئله وجود ندارد ولی در آينده نزديك می توانيم اين موضوعراعملیكنيم.

وی افزود: تمام وزارتخانهها و دستگاههای مربوطه بايد در اين مورد تصميمگيری كنند و در صورت قرار گرفتن شرايط جامعه در يك وضعيت ثابت میتوان اين موضوع را عملی كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.