تاخير در پرداخت مطالبات گندمكاران

Jahan e-Sanat - - News -

باش/گاه خبرنگاران- تاخير در پرداخ//ت مطالبات گندمكاران همچن//ان ادام//ه دارد. از اين رو با اينكه ح//دود 40 روز قبل برخي كشاورزان گندم خود را تحويل دادند اما هنوز يك ريال هم دريافت نكردهاند كه اين امر مشكالتي براي آنها رقم زده است.

در همين رابطه رييس تشكلهاي بخش كشاورزي با انتقاد شديد از عملكرد دولت در پرداخت مطالبات گندمكاران اظهار داش//ت: در حال حاضر كه كش//ور تحت تاثير فشار ابرقدرتهاست، ايجاد امنيت غذايي در توليد و خودكفايي گندم امري بس//يار حائز اهميت اس//ت چراكه اين امر امنيت ملي كشور را دربردارد.

مس//عود اسدي با اش//اره به گاليهمندي گندمكاران مبني بر عدم دريافت مطالباتشان طي 40 روز اخير افزود: سازمان برنامه و بودجه برخالف سياس//تهاي نظام، منابع مورد نياز بهاي خريد گندم را در اختيار بانك عامل قرار نداد كه اين امر انتقاد شديد گندمكاران را به همراه داشته است.

رييس تش//كلهاي بخش كش//اورزي ادام//ه داد: گرچه از ابتداي فص//ل، وزارت بازرگاني و غله در خريد تضميني گندم كار خود را به درس//تي انجام داد اما سازمان مديريت و برنامهريزي در تامين منابع كوتاهي ميكند.

وي با اش//اره به تاثير عرضه گندم در بورس كاال بر حل مشكالت گندمكاران افزود: به عنوان جامعه كش//اورزي با ورود گندم به بورس كاال مخالفم چراكه گندم يك محصول استراتژيك بسيار بااهميت به شمار ميرود.

اسدي نقصان در توليد گندم را يكي از ابزارهاي تحت فشار دشمن اعالم كرد و گفت: بنابراين انتظار ميرود كه سياست خريد تضميني گندم همچون گذشته ادامه يابد چراكه تجربه خوشايندي ازمحصوالت عرضهشده در بورس كاال نداريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.