پاكستان بزرگترين مشتري خرماي ايران

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- آمار گمرك حاكي از آن اس//ت كه اي//ران در چهارماهه نخس//ت س//الجاري حدود 80 ميليون دالر انواع خرما به 72 كشور جهان صادر كرده و پاكس//تان بزرگترين خريدار اين محصول بوده اس//ت. در اين مدت بيش از 78 هزار تن انواع خرما به ارزش حدود 80 ميليون دالر از ايران صادر شده است. بهاينترتيب ميتوان نتيجه گرفت كه قسمت متوسط هر كيلوگرم خرماي صادراتي ايران در اين مدت 1/023 دالر بوده كه با در نظر گرفتن قيمت 3700 تومان براي دالر در اي//ن مدت، نرخ تقريب//ي هر كيلو خرماي صادراتي به حدود 3800 تومان ميرسد.

براس//اس اين گزارش، از مجموع 80 ميلي//ون دالر انواع خرماي صادرش//ده ايران به 72 كش//ور جهان بيش از 31 ميليون دالر آن از نوع خرماي مضافتي بهصورت تازه يا خشك بوده است.

در اين ميان پاكستان با خريد 11 ميليون و 462 هزار دالر خرما از ايران، تبديل به بزرگترين مشتري خرماي ايران در اين مدت شده و پس از اين كشور، عراق در رتبه دوم قرار دارد كه 11 ميليون و 89 هزار دالر خرماي ايراني را از تاجران خريداري كرده است. همچنين س//ومين مشتري بزرگ خرماي ايراني، هند اس//ت كه ايران در اين مدت توانس//ته 10 ميليون و 990 هزار دالر از انواع خرماي خود را به اين كشور بفروشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.