صادرات205 هزاربشکهنفتبههنددرماهژوئیه

Jahan e-Sanat - - News -

با وجود قطع سوآپ، مسووالن وزارت نفت که به اهمیت این عملیات آگاه بودند، توسعه زیرساختها برای افزایش ظرفیت س//وآپ را در دستور کار قرار دادند.بر این اساس طبق برنامه، ظرفیت سوآپ نفت خام از 120 هزار بش//که کنونی به 500 هزار، یک میلیون و سرانجام دو میلیون و 500 هزار بشکه در روز افزایش مییابد.

حوضچه فراگیر نیز با مس//احت 300 هکتار با دو دیواره ش//رقی به ط//ول 1720 متر و غربی به طول 2400 متر، بزرگترین حوضچه نفتی میان کش//ورهای حوزه خزر به ش//مار میرود که برای پهلوگیری نفتکشها، آماده شده است.

ای//ران در م//اه ژوئیه )تیر- مردادماه( 502 هزار بش//که نفت خام به ش//رکتهای دولت//ی و خصوصی هن//د صادر کرده اس//ت.در حالی که خبرگزاریهای بینالمللی از کاهش خرید نفت هند از ایران خبر میدهند، آمارها نشان میدهد مقدار خرید نفت خام این کشور از ایران نهتنها کاهش نداشتهبلکهافزایشیبودهاست.هنددرماهژوئیه205 هزاربشکهنفتخام از ایران خریداری کرده است که این رقم نسبت ماه پیش از آن )ژوئن( 83 هزار بشکه افزایش نشان میدهد.به گزارش شانا، بررسی آمار صادرات نفت ایران به هند از سال 2015 نیز حاکی از روند افزایشی خرید نفت خام این کشورازایرانبودهاست؛ایراندرسالهای5102 2016و بهطورمتوسط روزانه معادل 189 هزار و 451 هزار بشکه به هند نفت خام صادر کرده است.میانگینصادراتنفتخامایرانبههندازابتدایسال7102 تاکنون 438 هزار بشکه در روز بوده است که با توجه به اینکه هنوز حدود چهار ماه به پایان سال مانده امکان تغییر این رقم وجود دارد.

مشتریان هندی نفت ایران نیز از سه شرکت به هفت شرکت افزایش یافتهاند که میتوان از ریالنس و اسار به عنوان مطرحترین آنها نام برد که هیچ کاهشی در برداشت نفت خام از ایران نداشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.