رشد 6600 مگاواتی در 24 ساعت

Jahan e-Sanat - - News -

ثبت پیک 53 هزار و 162 مگاواتی مصرف برق در روز شنبه نسبت به پیک روزانه روز قبل از آن یعنی در فاصله زمانی حدودا 24 ساعت، افزایشی شش هزار و 602 مگاواتی داشت و این مساله نشاندهنده رشد قابل توجه مصرف برق وسایل سرمایشی در روز شنبه بود.

به گزارش تس//نیم، پیک مصرف برق با کاهش قابل توجه نسبت به روزهایقبلدرروزجمعه)بیستممردادماه(به84 هزارو86 مگاواترسید. نکته قابل توجهی که در ثبت پیک مصرف روز جمعه مشاهده میشود ثبت این رقم در ساعت 20:45 و پیشی گرفتن پیک شبانه از پیک روزانه در این روز بود.با کاهش قابل توجه پیک روز 46) هزار و 560 مگاوات( در روز جمعه پیک شبانه از پیک روزانه سبقت گرفت و این به معنای افزایش مصرف برق در ساعات اولیه شب نسبت به مصرف برق وسایل سرمایشی در ساعات میانه روز بود.اما بار دیگر با افزایش مصرف برق در ساعات پیک روزانه 12) تا (16 در روز شنبه )بیست و یکم مردادماه( پیک مصرف برق در ابتدای هفته در ساعت 14:46 به میزان 53 هزار و 162 مگاوات به ثبت رسید. این رقم که نسبت به پیک روزانه روز جمعه یعنی حدود 24 ساعت قبل، افزایش شش هزار و 602 مگاواتی داشت، نشاندهنده رشد قابل توجه مصرف برق وسایل سرمایشی در روز شنبه بود.

همچنیندرساعاتپیکشبانهروزشنبه)02 تا32(شاهدثبتپیک شبانه به میزان 51 هزار و 100 مگاوات بودیم که این رقم نیز نسبت به پیک شبانهروز جمعه، افزایش سه هزار و 32 مگاواتی داشت.

از اینرو ضروری اس//ت در جهت مدیریت مصرف برق، مش//ترکین خانگی در مصرف برق وس//ایل سرمایش//ی در میانه روز و عدم استفاده از وسایل برقی پرمصرف در ساعات پیک 12) تا 16 و 20 تا (23 توجه الزم را داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.