حمایت فعاالن نفتی برای ادامه وزارت زنگنه

Jahan e-Sanat - - News -

عملک//رد مثبت وزارت نفت در دولت یازدهم به ویژه اینکه در دوران پس//ابرجام موفق شد با افزایش س//هم تولید ایران در اوپک و در اختیار گرفت//ن مجدد بازار از دس//ت رفته ای//ران در دولت روحانی و همچنین ترغیب و ایجاد تمایل در سرمایهگذاران بزرگ خارجی برای انعقاد قرارداد با کشورمان کارنامه قابل قبولی را ارائه کند نشانگر این است که قطعا زنگنه فرد شایستهای برای ادامه تصدی وزارت نفت است.

از همین رو انجمن نفت و فدراسیون صنعت نفت در نامهای حمایت خود را از زنگنه اعالم کردند و اظهار داشتند رای باالی اعتماد نمایندگان به وزیر نفت، قدرت بینالمللی ایشان را برای دفاع از جایگاه واقعی کشور در صنعت نفت و همچنین دفاع از حق و حقوق ملت ایران از سهم نفت و گاز جهانی بیش از پیش باال خواهد برد و اثربخشی این قدرت باال به طور طبیعی، اعتالی جایگاه رفیع ایران را در جهان در پی خواهد داشت.

این نامه به امضای مهدی میرمعزی، رییس هیاتمدیره انجمن نفت ایران و رامین خس//روخاور، رییس هیاتمدیره فدراسیون صنعت نفت ایران رسیده است.

در همین حال انتظار میرود زنگنه یکی از وزرایی باشد که با درصد رای باالیی راهی وزارتخانه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.