تکمیل فاز اول پاالیشگاه ستاره خلیجفارس تا پایان سال 96

Jahan e-Sanat - - News -

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی تا پیش از پایان سالجاری فاز نخست پاالیشگاه ستاره خلیجفارس به طور کامل در مدار بهرهبرداری قرار میگیرد و تا پیش از پایان سال 97 شاهد تکمیل و بهرهبرداری کامل از فاز دوم این پاالیشگاه خواهیم بود.

عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران اظهار داشت: تا امروز بیش از 300 میلیون لیتر بنزین تولیدی در فاز نخست پاالیشگاه ستاره خلیجفارس به شبکه توزیع بنزین کشور ارسال شده و در حال حاضر نیز روزانه هفت میلیون لیتر بنزین در این پاالیشگاه تولید میشود.وی افزود: پیشبینی میکنیم تا پیش از پایان تابستانمیزانتولیدروزانهبنزیندرفازنخستپاالیشگاهستارهخلیجفارس به11 میلیونلیتردرروزبرسد.معاونوزیرنفتبااشارهبهاینکهبخشهایی از فاز نخست در مراحل نهایی تکمیل و راهاندازی است، گفت: تا پیش از پایان سالجاری فاز نخست پاالیشگاه ستاره خلیجفارس به طور کامل در مدار بهرهبرداری قرار میگیرد و تا پیش از پایان سال 97 شاهد تکمیل و بهرهبرداری کامل از فاز دوم این پاالیشگاه خواهیم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.