سقوط درآمد عضو بحرانزده اوپک

Jahan e-Sanat - - News -

افت قیمت نفت و کاهش تولید سبب شد درآمدهای شرکت ملی نفت ونزوئال )پدوسا( سقوط کند.به گزارش رویترز، شرکت دولتی نفت ونزوئال، (PDVSA)اسودپ در گزارش ساالنه خود اعالم کرد که درآمدهای آن از فروش نفت و فرآوردههای نفتی در سال 2016 میالدی با 34 درصد افت نسبت به سال قبل به 48 میلیارد دالر رسیده است.

این شرکت همچنین اعالم کرد سود خالص آن با حدود 90 درصد کاهشازحدودهفتمیلیاردو003 میلیوندالردرسال5102 میالدی، به 828 میلیون دالر در سال 2016 رسید.ونزوئال که اکنون دچار بحران شدید سیاسی و اقتصادی شده است، 300 میلیارد بشکه ذخایر نفت در اختیار دارد که باالترین میزان ذخایر این کاال در جهان به شمار میآید.

بااینهمهعواملیهمچونبحرانشدیداقتصادی،سرمایهگذاریناکافی و کمبود تجهیزات اولیه میدانهای نفتی سبب شدهاند تولید این کشور به شدت کاهش یابد.میانگین تولید نفت خام و میعانات گازی پدوسا از دو میلیون و 900 هزار بشکه در سال 2016 میالدی به دو میلیون و 570 هزار بشکه در سال 2015 میالدی کاهش یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.