قطع یارانه برای پرداخت وام بانکی!

پیامدهای سیل سال 1385 همچنان اهالی روستای سوراب سیستانوبلوچستان را آزار میدهد؛

Jahan e-Sanat - - News -

م//ردم سیستانوبلوچس//تان ب//ه گ//واه آم//ار موج//ود هم//واره جزو کمدرآمدترین و محرومترین اقشار در کش//ورمان بودهان//د و رتبه اول بیکاری نیز متعلق به این استان است اما ماجرا آنجا غمانگیزتر میشود که بدانی//م به دلیل ش//رایط جوی این استان، بالیای طبیعی نیز دست از سر مردمانشان برنمیدارد و سیل و خشکسالی به صورت مداوم آنها را آزار میدهد و البته کمتر مس//وولی در تم//ام این س//الها به فکرش//ان بوده اس//ت. بس//یاری از روستاهای سیستانوبلوچس//تان از امکان//ات اولیهای همچون برق، آب لولهکشی، تلف//ن و حت//ی آنتنده//ی موبایل بیبهرهاند و مرکز این استان یعنی شهر زاهدان هم جزو شهرهایی است که لولهکشی گاز شهری هنوز به آنجا نرسیده است. سیستانوبلوچستان که ب//ا وس//عت ح//دود 180726 کیلومت//ر مربع پهناورترین اس//تان کش//ور اس//ت، 1100 کیلومت//ر با کش//ورهای پاکس//تان و افغانستان مرکز مشترک دارد و 300 کیلومتر ه//م مرز آب//ی با دری//ای عمان که همی//ن اهمیت امنیتی، راهبردی و ترانزیتی این استان، باعث میشود بیش//تر از بیتوجهی مس//ووالن و تصمیمگیران اصلی مملکت نسبت به سیستانوبلوچستان در تمام این سالها تعجب کنیم. چرا در برخی نقاط سیستانوبلوچستان شهروندان باید برای دستیابی به آب آشامیدنی 50 کیلومت//ر راه را ط//ی کنن//د تا بتوانند از آب شرب استفاده کنند؟

منطقه بلوچس//تان ب//ا توجه به مجاورت با دریای عمان و بهرهگیری از بادهای موس//می اقلیم متفاوتی دارد. باال بودن میانگین دما و پایین بودن نوس//انات آن از مشخصههای اساس//ی اقلی//م منطقه اس//ت و با توجه به پایی//ن بودن بارش و عدم وجود منابع برفی کوهستانی، اکثر جریان//ات رودخانهای ه//م موقتی و فصل//ی بوده و در بخش وس//یعی از اس//تان مناب//ع مح//دود آبهای زیرزمینی تنه//ا امکانات تامین آب به شمار میآیند.

ح//ال ب//ا همی//ن مختصاتی که از منطق//ه بلوچس//تان در اس//تان سیستانوبلوچس//تان ارائه شد، به یک//ی از دهها مش//کلی که مردمان بیبضاع//ت منطقه ب//ا آن درگیرند میپردازیم. ش//هروندی از روستای س//وراب شهرس//تان ایرانش//هر در تماسی با روزنامه »جهان صنعت« از مش//کلی جدید گفت ک//ه ادامه حیات تمام س//اکنان آن روس//تا را به خطر میاندازد. س//ال 1385 بود که یکی از سیلهای همیشگی آن منطقه به روس//تای سوراب سرازیر شد و تمام خانهها را ویران کرد. در تصمیمی که یک س//ال بعد توسط مقامات محلی گرفته شد، قرار شد وام پنج میلیون تومانی برای ساخت خانهه//ای کوچک به روس//تاییان داده شود. البته این مبلغ در اختیار پیمانکاری قرار داده میشود تا پروژه ساخت خانهها را آغاز کند و اقساط آن را نیز روستاییان پرداخت کنند.

»صیدامل//ک« نام بانویی اس//ت که در گفتوگو ب//ا ما اینطور ادامه میدهد: »اکثر ساکنان روستای ما تحت پوشش کمیته امداد هستند و البت//ه حقوق ناچی//ز این کمیته یکدهم خرج خان//واده چهار نفره نمیش//ود و عمال هی//چ کاری هم وجود ندارد که به آن مشغول شویم. تنه//ا امیدمان به یاران//ه واریزی از سوی دولت است که به خاطر عقب افتادن پرداخت اقس//اط همین وام از س//وی بانک تهدید ش//دیم و اگر ت//ا یک ماه آینده مبلغ پنج میلیون تومان را به حسابشان واریز نکنیم یارانه م//ا را قطع میکنند. بعد هم اینکه گفتهاند اگر بخواهیم اقس//اط 500 ه//زار تومان//ی را هم پرداخت کنیم باید عالوه بر آن پنج میلیون تومان، چهار میلی//ون تومان دیگر بابت دیرکرد به بانک پرداخت کنیم و واقعا دریاف//ت مبلغ 9 میلیون از ما ک//ه به نان ش//بمان محتاجیم ظالمانه است. با قطع یارانهمان دیگر چگونه زندگی کنیم؟ آبی که وجود ندارد تا کش//اورزی کنیم و کارخانه یا صنعتی هم در این منطقه وجود ن//دارد، پس س//رمان را روی زمین بگذاری//م و بمیری//م؟ مگ//ر خراب ش//دن خانههایمان تقصیر خودمان بوده که حاال پرداخت اقساطش به گردن ما بیفتد؟

ب//رای کن//کاش بیش//تر در این باره با فرماندار شهرس//تان ایرانشهر تماس گرفتیم. داودی در پاس//خ به »جهانصنع//ت« و اینکه چرا مردم روس//تای س//وراب باید برای سیلی که خانهش//ان را خراب کرده پولی پرداخ//ت کنند، گف//ت: »آن زمان چنین تصمیمی گرفته ش//د و همه مردم این روستا و روستاهای دیگر قبول کردهاند که اقساط را پرداخته کنند، حاال هم آن بانک طبق قانون اقساطش را طلب کرده و روستاییان موظف به پرداخت اقساط هستند!« در کمال بهت و تعجب از او پرسیدیم که کجای این اتفاق عادالنه است و این مردم مستضعف که از امکانات اولی//ه زندگی ه//م بیبهرهاند، این پول را از کجا بیاورند و وظیفه او به عنوان فرماندار ایرانشهر در قبال آنها چیس//ت، پاسخ اینگونه بود: »اصال هیچ فردی از اهالی روستای سوراب ت//ا به حال از ما تقاضای بخش//یده ش//دن بدهکاریاش را نکرده و فکر نمیکنم که چنین ماجرایی صحت داشته باشد. ضمنا بنده از کجا بدانم که شما روزنامهنگارید و برای اهدافی مشخص با من تماس نگرفتهاید...« او تلفنش را قطع کرد و ما س//پس با یک//ی از خبرنگاران محلی در آن منطقه ک//ه پیگیر ماجرا بود تماس گرفتی//م و او تصوی//ری از دس//تور همی//ن فرمان//دار به بان//ک مذکور درباره پیگیری مشکل خانم »صیدا ملک« را برایمان ارسال کرد که در همی//ن صفحه مش//اهده میکنید. دلیل حرفهای کذب این فرماندار در گفتوگو با ما مش//خص نیست. چرا چنی//ن افرادی که نس//بت به هموطنانشان اینچنین بیمسوول هستند، همچنان این پستهای مهم و کلیدی را بر عهده دارند؟

باز هم برای اطمینان بیش//تر از صحت این ماجرا و کنکاش بیشتر، از طریق دوس//ت خبرنگارمان و به سختی با یکی دیگر از اهالی روستای س//وراب تماس گرفتی//م. »جوانین مل//ک« ن//ام بانویی ب//ود که ضمن تایید صحبتهای صیدا ملک تصریح کرد: »تمام روس//تای ما درگیر این مساله شدهایم و هیچکس به داد ما نمیرسد. اسفندماه سال قبل و شب عید حساب یارانه ما را بستند و یک ماه قبل به این شرط آن را باز کردند که کل مبلغ چند ماه یارانهمان را به حساب بانک بریزیم که ماهم مجبور ش//دیم چهار ماه یارانه را دودستی تقدیمشان کنیم. شما نمیدانید آن چهار ماه را به چه س//ختی زندگی کردیم... ح//اال هم همین چند روز پی//ش ما را به دادگاه کش//اندهاند و قاض//ی به ما گفت ک//ه اگر تا چند روز دیگ//ر پنج میلیون به حس//اب بانک نریزیم دوباره یارانه ما را قطع میکنن//د و آن را به حس//اب بانک واریز خواهند ک//رد. چه زمانی قرار است کسی به داد برسد؟ نماینده ما در مجل//س دقیقا چه کار میکند؟ باید بابت خراب ش//دن خانهمان بر اثر س//یل، یارانه م//ا را قطع کنند و او هیچ کاری نکند؟ در بس//یاری از روستاهای این منطقه وام و سودش را بخشیدهاند، ولی گویی فقط مردم روستای سوراب هس//تند که هیچ فریادرسی ندارند و آقایان تنها به فکر منفعت خودش//ان هستند. ما برای ساخته ش//دن خانههایمان مجبور شدیم با ارائه سفته ضامن همدیگر ش//ویم و حاال همه بیچاره شدهایم. بس//یاری از جوانان روستا به دلیل بیکاری درگیر مواد مخدر ش//دهاند و مس//ووالن نه تنها برای اش//تغال جوانان کاری نمیکنند که اینچنین ما را تحت فشار هم میگذارند و لقمه را از دهانمان برمیدارند.«

پس از شنیده شدن صحبتهای دردناک این بانو با امینیفر، نماینده مردم ایرانش//هر در مجلس که اتفاقا سخنگوی کمیس//یون بهداشت هم هست، تماس گرفتیم که متاسفانه به هیچ عنوان پاسخگوی ما نبود و رییس دفترش اعالم کرد که درگیر جلسات با وزیر بهداشت برای رایگیری کابینه دوازدهم است. حال سوال این است که چنین مشکل عجیبی که شهروندان حوزه انتخاباتی این نماینده درگیر آن هستند مهمتر است یا جلساتی با وزیر بهداشت که بدون شک رای کافی را از مجلس دریافت خواهد کرد. ای کاش کس//ی پیدا ش//ود تا به داد این مردم مستضعف برسد و مدیرانی همچون فرماندار شهرستان ایرانشهر نیز کمی به خود بیایند. بیش//ک آن حقوق و مزایایی که هر ماه به حساب مدیران و مسووالنواریزمیشود،برایخدمتبه مردم است و دلیل خالی شدن بسیاری از روستاهای سیستانوبلوچستان از س//کنه را میتوان ب//ه حضور چنین مدیرانی مرتبط دانست.

خانههاینیمهساختهاهالیروستا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.