70 درصد مدارس، مشاور مستقر ندارند

مدیریت متمرکزی برای رسیدگی به خودزنی دانشآموزان وجود ندارد؛

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- معاون پرورشی و فرهنگی آموزشوپرورش درباره رواج خودزن//ی در میان دانشآم//وزان گفت: عدم مدیریت متمرکز در ساختار آموزشوپرورش و کمبود نیروی انسانی متخصص از جمله چالشهای روبهرو ش//دن با آس//یبهای اجتماعی در مدارس است. مهدی فیض درباره رواج خودزنی میان دانشآموزان گفت: مدیریت متمرکزی در رابطه با مسایل اجتماعی از جمله خودزنی دانشآموزان وجود ندارد، بنابراین در تالشهستیم،تمرکزمدیریتینسبتبهاینموضوعایجادشود تا به عنوان یک مساله محوری آسیبهای اجتماعی و اختالالت رفتاری بررس//ی ش//ود. این موضوع یکی از مسایل جدی در آموزشوپرورش است که باید به شکل متمرکز به آن پرداخته ش//ود. وی با اشاره به اینکه مسوولیت حوزه پرورشی درباره اینموضوعپیشگیریاست،گفت:درمانمسالهخودزنیمیان دانشآموزان برعهده بخشهای دیگر آموزشوپرورش است. در مقوله پیشگیری بحث آموزشهای آن به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم میشود. بخش رسمی به عهده دبیران دروس دینی، قرآن و سبک زندگی است و بخش غیررسمی آن به عهده معاونت پژوهشی است. اصالح ساختار در آموزشوپرورش غیرممکن است معاون پرورشی و فرهنگی آموزشوپرورش با بیان اینکه سهم حوزه پرورشی در این موضوع کم است، بیان کرد: هیچ دیواری کوتاهتر از معاونت پرورش//ی نیست، همه اتفاقات در نهایت به گردن این حوزه است در حالی که در بحث مدیریت و اجرا دیگران سهم بیشتری نسبت به معاونت پرورشی دارند. در این مساله نیز فقط جنبه پیشگیری به معاونت پرورشی مربوط میشود.

او گفت: معاونت پرورشی با آموزشهای فوق برنامه برای این موضوع اقداماتی انجام داده، البته عدهای از این آموزشها استفاده نمیکنند. این برنامهها با مشارکت دانشآموزان برگزار میشود. برنامهها برای افزایش اعتماد به نفس دانشآموزان و احساس کارآمدی و مفید بودن برای جامعه و ایجاد احساسات مثبت طراحی شده که در مدارس اجرا میشود.

فی//ض درباره کاس//تیهای ح//وزه پرورش//ی در وزارت آموزشوپرورش گفت: فرماندهی واحد یا تمرکز مدیریت در این حوزه وجود ندارد. آسیبهای اجتماعی و جلسات اولیای دانشآموزان باید زیر نظر معاون پرورشی قرار بگیرد تا روی آسیبهای اجتماعی تمرکز ایجاد شود.

وی ادام//ه داد: همچنی//ن در معاونت پرورش//ی که از گذش//ته برای ما به ارث رسیده، هیچ ساختار مطالعات و برنامهریزی فرهنگی و تربیتی وجود ندارد. از طرفی اصالح ساختار موجود نیز با شرایط کنونی تقریبا غیرممکن است. همینطور هیچ س//اختار ارزیابی یا س//نجش عملکرد نیز در ای//ن مجموعه وجود ندارد یعن//ی تاثیر فعالیتهای ما مشخص نمیشود. 20 هزار مشاور تا 5 سال آینده جذب میشوند معاون پرورش//ی و فرهنگ//ی آموزشوپرورش با اش//اره ب//ه اینکه الگوی برنامهری//زی راهبردی فرهنگی در معاونت پرورش//ی وجود ندارد، گفت: فقدان این ساختارها مشکالت زیادی ایجاد میکند.

وی بیان کرد: در شبکه نیروی انسانی آموزشوپرورش نقص وجود دارد. بیش از صدهزار مدرسه در سطح کشور فعالیت میکنند که حدود 30 درصد آنها مشاور مستقر دارند. مابقی این مدارس مشاور ندارند یا مشاور آنها به صورت مستقر نیست و مسوولیت دو یا سه مدرسه دیگر را نیز به عهده دارند و به دلیل رفت و آمد بیشتر وقت مشاور گرفته میشود.

وی تصریح کرد: حتی یک مش//اور در چند شهرستان یا چند روستا در حال سرویسدهی به مدارس است که بازدهی او را کاهش میدهد. ارزش وجود مشاور در مدارس به حضور تماموقت است تا از نزدیک با مسایل دانشآموزان آشنا باشد و بتواند پیشگیریهای الزم را انجام دهد. همچنین معاونت پرورشی ظرف پنج سال آینده 02هزار مشاور جذب میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.