نقد کردن بدون خط قرمز

Jahan e-Sanat - - News -

زهراعلیاکبری-تعریفسقراطازعقالنیتچیزیشبیهاینبود:»نقدکردن بدون خط قرمز« و در اندیشه وی، زیر سوال بردن عقاید و عادتها با عقالنیت، معنا وبرابریمیکرد.سقراطمعتقدبوداگرکسیتوانایینقدکردنداشتهباشد،میتوان گفت که عقالنی رفتار میکند. همه ما تا حدودی اهل نقد و تحلیل هستیم اما هر کدام از ما باورهایی دارد که آنها را پشت خط قرمز قرار داده و با این دیدگاه دچار عقالنیت محدود و محصور شدهایم. عقالنیت محصور به آن معنا که برخی عقاید را مورد نقد قرار نمیدهیم چون با آنها درگیری مسلکی و عاطفی داریم. خطاهای کسانی را که دوستشان داریم، نمیبینیم و خطاهای کسانی را که نسبت به آنها کینه داریم، بسیار بزرگتر از آنچه هست، میبینیم.

با معرفی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم، حال و احوال جراید حامی دولت به همین شکل شده و ترجیح داده شده از نقد و زیر سوال بردن دوری شود. این محدودیت، همان آفتی است که اگر به جان عقالنیت بیفتد، نتیجهاش زوال تدریجی اندیشه و مکتب است. اگر رسانه به وظیفه آگاهیبخشی خود به اشکال مختلف عمل کند، پیامد قابل قبولتری خواهد داش//ت تا زمانی که به دلیل هجمه خط فکریاش، از نشر نقادیها و نظرات پرهیز کند. وزرای پیشنهادی هر سابقه و عملکردی که داشته باشند، در بین افراد ذینفع وزارت متبوع خود مخالفان و موافقانی خواهند داشت. باید فضا برای اظهارنظرهای هر دو گروه به مس//اوات وجود داشته باشد. به طور مثال در میان معلمان و کارمندان وزارت آموزشوپرورش با معرفی محمد بطحایی برای تصدی پست وزارتی، موجی از موافقتها و مخالفتها شکل گرفت که هرکدام در بیان علل حمایت و مخالفت خود دالیل محکمهپسندی داشتهاند.

برخی از این انتقادات و پیشنهادات در خروجی روزنامهها و سایتها قرار گرفت و برخی به سبب مصلحتاندیشی جناحی حذف شدند. در قرن حاضر با توجه به تفاوتهای موجود در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، ثابت ش//ده است که نظام آموزشی و خروجیهای آن تا حد زیادی در شکلگیری صحی//ح و مطلوب پیکره جامعه نق//ش دارد و هرچه فضا برای ارتقا و اعتالی آن بیش//تر باشد، آن جامعه توس//عهیافتهتر خواهد بود. آموزشوپرورش، نهاد فرهنگس//ازی است و اقدامات و فعالیتهایش عالوه بر آنکه اثری مستقیم و سریع روی دانشآموزان دارد، حوزه عملکرد وسیعی را در جامعه پوشش میدهد. امروزه تغییر ساختار سیستم آموزش از صورت نظام بسته و مکانیکی و تحول آن به شکل پویا، باز و انعطافپذیر، امری غیرقابل انکار است و تعلیم و تربیت همه ابعاد شخصیت و الیههای زندگی فردی و اجتماعی را در برمیگیرد. وجود بیش از 11 میلیون دانشآموز به اضافه اولیایشان جامعه هدف بزرگی را برای کش//ور و باالخص آموزشوپرورش به دنبال دارد. این گستردگی عمل و اقدام در یک وزارتخانه ایجاب میکند که حیطه پاسخگویی و اطالعرسانی وسیع و به روزی داش//ته باش//د. حال این سکوت رسانهای و حرکت در سایه برای این حجم از مخاطب )کارمندان حوزه آموزشی و دانشآموزان و اولیا (...و چه معنا و مفهومی خواهد داشت؟

در دولت//ی که زیبنده به ش//عار تدبیر و امید اس//ت، ای//ن ناامیدی از عدم عمومیتبخشی به نقدها و نظرها، وصله ناجوری است. خوشبختانه در این دولت با اعتدالی که در راس برنامهها وجود دارد، شفافسازی مدبرانه و پاسخگویی و رسیدگی به دغدغهها و مخاطرات مخاطب از دریچه مسوولیتپذیری نمود بارزی پیدا کرده و انصافا سابق بر این همچنین بوده است. در بحبوحه اجرایی شدن تحوالت در جوامع، نظامی میتواند تغییرات مثبت را در خود نهادینه کند که هراسی از نقدها نداشته و حتیاالمکان نظر ذینفعان را اصالتا و ماهیتا با خود همراه سازد. اما این سکوت چندوقته کمی جای تامل و بازنگری دارد. بهتر نیس//ت حتی اگر هم نقدی در میان است یا در خواست تغییراتی میشود، از همین راههای ممکن و معمول دنیای ارتباطات، شفافسازی اذهان انجام شود و این سکوت نابجای محافل رسانهای شکسته شود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.